<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Apropå det här med strukturer…

Igår såg jag en intervju med Dalai Lama på TV4. Otroligt inspirerande. Han får villkorslös kärlek till allt levande och medkänsla även med sina antagonister att låta så enkelt. Kom på medan jag såg programmet att Dalai Lama och buddismen förespråkar ett tillstånd där människan inte är styrd av några som helst strukturer. Inte ens den linjära tidsstrukturen eftersom man skall vara i nuet och inte i gårdagen eller morgondagen. En människa som når nibbana, den ultimata medvetandenivån, använder inte längre några förutbestämda strukturer utan tar in världen i dess renaste form.

Läste en bra ledare i SvD om att människan skapar strukturerna och strukturerna formar människan. Människan blir därmed fången av sina egna skapelser. Det är kanske därför buddisterna anser att bli fri från strukturerna är att bli fri i verklig mening. Men frågan är om detta är möjligt? Hur ser världen ut utan att först blivit filtrerad genom strukturerna? Kan det vara såsom i filmen Matrix där Neo i slutet kan se den rena källkoden?

“Apropå det här med strukturer…”