<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Firade du Svenne-, musse- eller latino midsommar?

Igår var det tomt på Stockholms gator. Kändes som en scen från filmen om dagen efter ett kärnvapenskatastrof. Fredagsbönen i moskén var däremot välbesökt. Det kändes som att alla som inte deltog i det traditionella midsommarfirandet var där. Ett samhälle i samhället. Ett annat alternativt midsommarfirandet skedd igår på Eggeby Gård nära Tensta-Rinkeby – Midsommar Latinos.

Helgdagar som dessa är känslan av att vara en minoritet extra påtaglig. Man känner att någonting är på gång men man är inte delaktig (eller inte vill delta). Något år försökte jag att delta i ett klassiskt midsommarfirandet men det kändes inte naturligt. Känslan av utanförskapet blev paradoxalt nog starkare trots att stämningen var generös och inbjudande. Har inte hittat någon bra förklaring till varför man känner sig utanför i vissa sammanhang trots att man är bekväm med samma människor i andra sammanhang. Eller känslan av att man inte skulle vara sig själv om man deltog i ett viss sammanhang. Om det är någon som har en (eller flera) tankar kring detta så vore det toppen om ni delgav dessa.

Men vi får inte glömma bort att det finns fördelar med att ibland få vara en minoritet. Igår innebar fördelen att det var fantastiskt lätt att hitta parkeringsplats i Stockholms innerstad. De flesta hade lämmnat betongen för att åkt ut till naturen. Vi som var kvar i betongen kunde välja och vraka bland parkeringplatserna. Härligt!
Hoppas att de som valde att fira midsommaren på ett traditionellt sätt med dans runt stång samt sill, färskpotatis, nubbe och jordgubbar också hade en trevlig dag och kväll. I Sverige måste det vara naturligt att fira midsommar (och andra helgdagar) på olika sätt. På samma sätt som olika familjer har olika traditioner kring julfirandet måste det vara lika ok att fira midsommar på sitt eget speciella vis.

“Firade du Svenne-, musse- eller latino midsommar?”

  1. Anonymous Anonym Says:

    Och som du dissade mig när jag tänkte börja blogga!
    /åsa

  2. Blogger Joakim Johansson Says:

    Jag firade en riktig svenne midsommar med musse vänner och latinomusik och allt vad det innebar.