<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Jag ogillar dina åsikter, men är beredd att dö för din rätt att få uttrycka dem - Voltaire

Läser på Sveriges Radios hemsida att flera personer har gripits utanför den iranska ambassaden på Lidingö. Erinrar mig om ett tv-inslag jag såg för någon vecka sen om en liknande händelse utanför iranska ambassaden, även detta inslag handlade om protester mot de exil-iranier som väljer att delta i det iranska valet på distans.

Jag kan förstå och även dela den frustration och ilska som dessa demonstranter känner mot all den fysisk och psykisk förnedring som ledde till att upplevde sig tvungna att lämna allt och fly hit till Sverige. Men jag känner mig tveksam till att om det är rätt att hindra andra från att manifestera sina åsikter bara för att man inte gillar deras metod. Även om det enbart inte räcker med rösträtt utan att demokratin också krävs schyssta kandidater som kan röstas fram är själva röstandet en viktig hörnsten i den demokratiska strukturen. Att förhindra de som vill nyttja rösträtten är lika med att inte låta dessa ta det första steget på den demokratiska resan.
Det är dessutom min övertygelse att våld inte kan bekämpas med ytterligare våld, utan att våld endast kan bemötas med kärlek. Gandhi som visade att icke-våld är det enda som kan störta förtryck ansåg att: "Nonviolence is the greatest force at the disposal of mankind. It is mightier than the mightiest weapon of destruction devised by the ingenuity of man".

Ett ytterligare argument för att inte själv använda våld i syfte att bekämpa våld är att det måste vara svårt att vara säker på att man inte har övergått från att vara förtryckt till att själv bli förtryckare? Eller från att ett offer till att själv bli en våldsverkare? Är det ens motiv som avgör detta? Men har inte alla något högre motiv som används för att rättfärdiga sina handlingar inför sig själv? Jag tror inte att målen någonsin helgar medlen om man skall vara sig trogen. Vissa medel är fel oavsett mål – våld och hat är sådana medel.

De som vill åstadkomma förändringen i Iran genom att demonstrera mot regimen i Iran och de som vill åstadkomma förändringen genom att delta i valet bör stödja varandra. Båda falangernas handlingar har samma positiva utgångspunkt, nämligen engagemanget och viljan till att delta i skapandet av en bättre värld. Detta engagemang bör hyllas och inte förtryckas för att man ogillar varandras metoder!