<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Kalla det för integrationspolitik eller vad fan du vill...

Idag presenteras en tredje statlig granskning/utredning/rapport som konstaterar att integrationspolitiken har misslyckats. Paul Lappalainen och Masoud Kamalis utredningar konstaterar att inte bara integrationspolitiken har misslyckats utan att den och samhällets sätt att hantera frågan är rasistiskt och diskriminerande. Så långt så bra! Men enligt Kamalis och Lappalainen slutsats är problemet att integrationspolitiken utgår från att ”dom” (läs: blattarna) skall integreras till att bli ”vi” (läs: svennar).

Ett stort problem med Kamalis beskrivning (vars utredning jag gillar i övrigt) är att den inte beskriver integrationspolitiken. Det Kamali beskriver är i själva verket den tidigare invandrarpolitiken som integrationspolitiken avsåg ersätta. I integrationspolitiken finns ingen tanke om att ”dom” skall bli ”vi”. I integrationspolitiken är tanken snarare att samhället (institutioner, normer och annat som strukturerar verkligheten) skall integreras (läs: anpassas) till samtiden. När integrationspolitiken infördes konstaterades att samhällets strukturer var skapade för ett samhälle som inte längre existerade. För att kunna lyckas med denna integration krävdes att såväl infödda, utrikesfödda som samhällets institutioner skulle behöva kunskaper och stöd för att komma i fas med nutiden.

Riksrevisionen presenterade i år en rapport med den något övertydliga rubriken ”Från invandrarpolitik till invandrarpolitik”. I den konstaterades att integrationspolitikens misslyckande berodde i första hand på att den aldrig till fullo har infört. Utgångspunkten för samhällets åtgärder har fortsatt att vara invandrarpolitiken. Därmed har fokus fortsatt att ligga på att ”dom” som har invandrat skall anpassas till det svenska samhället. Förklaringen som presenteras av Riksrevisionen är att integrationspolitikens innebörd inte har gått fram hos politiker eller media. Tyvärr är Kamlis slutsats ett bevis på detta. Det som uppfattas som integrationspolitik är i själva verket något annat.

Detta kan låta som en lek med ord, och en och en annan av er läsare tänker säkert: ”Skit i om det kallas för invandrarpolitik, integrationspolitik eller något annat. Huvudsaken är väl själva innehållet?”. Men det finns en skillnad: Om man likt Riksrevisionen kommer fram till att integrationspolitiken inte har tillämpats kommer lösningen vara att få igång integrationspolitiken på allvar. Kommer man däremot fram till att integrationspolitikens misslyckanden beror på att det är fel på själva politiken snarare än tillämpningen kommer lösningen självklart vara att ersätta den med något nytt, typ antidiskrimineringspolitik.

Man kan fråga sig om det är rätt att vi åter lägger ned en massa miljoner på att uppfinna hjulet på nytt när vi inte ens till fullo har testat det förra, som dessutom uppfanns för dyra pengar. Risken är stor att vi, ytterligare en gång, byter ut namnet på politiken men att innehållet fortsätter vara detsamma - fortsatt från invandrarpolitik till invandrarpolitik TILL invandrarpolitik.

“Kalla det för integrationspolitik eller vad fan du vill...”