<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Kan stukturer vara något annat än diskriminerande?

Idag hade jag hoppats på att bli upplyst angående fenomenet strukturell diskriminering genom att ta del av Paul Lappalainens utredning om strukturell diskriminering. Strukturell diskriminering är ju en populär förklaringsmodell som används till att förstå det mesta som kategoriseras som integrationsproblem. Min bild är att alla använder begreppet med få förstår det. Tyvärr är jag lika frågande nu som tidigare efter att ha tagit del av utredningens övervägande och förslag. Jag visste tidigare att strukturell diskriminering handlade om strukturer, normer, lagar osv. luddiga begrepp och fenomen. Men jag vet fortfarande inte mer om den strukturella diskrimineringens anatomi.

Jag vill utmana dig här genom att ställa frågan om all strukturell diskriminering alltid är av ondo? Är det inte också så att bara genom att använda sig av en viss struktur så diskriminerar vi bort sådant som inte passar in i strukturen? Människans förbannelse i detta sammanhang är att vi inte kan fungera utan strukturer eftersom dessa hjälper oss att filtrerar den ofantliga mängd information som vi tar in via våra sinnen. Med hjälp av denna filtrering skapar vi därefter en ordning (karta) som används för att förstå världen. Detta är en ständigt pågående process eftersom vi väljer ut och rangordnar världen hela tiden utifrån givna variabler såsom, storlek, färg, funktion, art eller annan variabel.Utan strukturer skulle vi ta in all information runtomkring oss utan att skapa ett sammanhang eller en förståelse av det vi ser/upplever/känner.

Jag tror därför att en struktur i sig inte kan vara god eller ond. En struktur kan snarare vara bra eller dålig. Det som gör en struktur dålig är om den diskriminerar bort sådan information som kan vara viktig för oss att förstå och påverka världen.

Jag tror att strukturen ”invandrare-svenskar”är en sådan dålig (icke funktionell) struktur i dagens Sverige. Genom att dela in människor i dessa grupper kan vi inte förstå en viss situation eller ett visst beteende. Gruppen invandrare och svenskar är alltför heterogena. Det är möjligt att en annan indelning skulle hjälpa oss att bättre förstå vissa fenomen på individ- och samhällsnivå, typ utbildningsbakgrund, fritidsintressen eller huruvida man bor i en bostadsrätt eller hyresrätt.

Strukturer är förenklingar. Förenklingar som hjälper oss att hantera vår omvärld är rationella. Alla övriga förenklingar är strukturellt negativt diskriminerade. Vad tycker du?

“Kan stukturer vara något annat än diskriminerande?”