<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Kejsarens nya kläder

Stjärnornas krig utspelas inte bara på bio utan även på det integrationspolitiska planet. Striden står inte mellan det goda och det onda, utan striden står mellan de som säger att det behövs en ny politisk inriktning - en antidiskrimineringspolitik - och de som vill genomföra integrationspolitiken på ett annorlunda sätt.
Kan det inte vara så att det inte finns några enkla lösningar utan att vi behöver göra flera saker på samma gång? Är inte "verka för full sysselsättning" och "att motverka diskriminerig pga. annorlundaskap" två olika metoder för att nå samma mål – delaktighet på lika villkor för alla i hela samhället? Kanske är det så att vi behöver sluta jaga efter de enkla lösningarna på att så många i vårt samhälle inte har möjligheten att förverkliga sig själva.

Jag tror att vi behöver lägga kraften på att förtydliga visionerna istället för att slösa energin på jakten efter THE ultimata lösningen på de utmaningar som uppkommer i dagens mångkulturella, mångetniska och mångreligiösa Sverige. När integrationspolitiken infördes så var syftet just att flytta fokus från ”dom” till ”oss”. I integrationspolitiken finns ingen tanke om att ”dom” skall integreras till ”oss”. Det som brister i dagsläget är genomförandet av politiken. Utöver en omstart av integrationspolitiken kan det vara nödvändigt att förstärka de lagar som inriktar sig på att motverka diskriminering. I debatten delas dessa två "lösningar" till separata sidor om ett slagfält.

Dom argument som har framförts i debatten har inte övertygat om att saker och ting blir bättre bara för att man formulerar en ny politisk inriktning (som för övrigt uttrycker samma tanke fast med andra ord). Kritiken har främst riktats mot genomförandet av integrationspolitiken och inte mot det innehåll som beslutats av riksdagen. Vi måste först bevisa att det är fel på innebörden och innehållet i dagens integrationspolitik innan vi kan motivera framtagandet av en ny (och dyr) inriktning. Risken finns annars att antidiskrimineringspolitiken (och den strukturell diskrimineringen som förklaringsvariabel) blir kejsarens nya kläder.

“Kejsarens nya kläder”

  1. Anonymous Trött på allt käbbel Says:

    Superbra!!! Äntligen någon som tänker på helheten och inte försöker vinna röster åt ena eller andra lägret!!!

  2. Anonymous Anonym Says:

    Visst, två saker samtidigt! Och då är det sannerligen dags att driva antidiskrimineringspolitik mycket mer aktivt än idag.
    /åsa