<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Åker från ett soligt Stockholm till ett regnigt Malmö. En spännande stad där andelen personer med utländsk bakgrund är högst i hela Sverige. Statistiken visar att varannan elev i grundskolan har föräldrar födda i ett annat land än Sverige. Detta märks i luften. Att vara i Malmö är inte att vara i Sverige utan att vara i världen. Det är lätt att känna sig hemma i en sådan stad. Jag tror att det var Luciano Astudillo som sa att Malmö idag är Sverige om 10 år. Härligt! Jag ser fram emot detta Sverige!

“”

  1. Anonymous DannyBoy Says:

    Ey brorsan!

    Soft blogg man, tänkte att jag skulle inviga kommentarsavdelningen. Vi hörs o ses!

    /Dan The Man With The Masterplan

  2. Anonymous Sigge Says:

    Tack för tänkvärda iakttagelser. Jag ska rekommendera denna blogg till alla jag känner!!