<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Alla svenskar är invandrade!

Under almedalsveckan lanserade jag, Zanyar Adami och Luciano Astudillo en ny folkrörelse med sikte på att förändra den negativa uppdelningen av svenskar i svenskar-invandrare. Vi tror att denna uppdelning är roten till den onda segregeringen och dess effekter i form av utanförskap och diskriminering.

En del i kampanjen är att utse ”Månadens invandrad.”. Den första "Månadens invandrad." som utnämndes är Per Nuder. Nästa månadens invandrad kommer att utses under augusti. Vi kommer samtidigt också att lansera en hemsida där kampanjen kan följas. En annan del i kampanjen är t-shirt försäljningen. Vi hoppas att t-shirten skall leda till samtal om vem som är invandrad och därmed vad som kännetecknar en som benämns invandrad. Vi hoppas dessutom att invandrarskap skall bli något man är stolt över snarare än något som ses som ett handikapp.

T-shirten kan beställas genom att maila Zanyar.

Läs mer på bloggen invandrad.blogg.se.

“Alla svenskar är invandrade!”

 1. Anonymous Anonym Says:

  "Vi hoppas att t-shirten skall leda till att samtal om vem som är invandrad och vad det innebär att vara en invandrad"

  Och du menar att den diskussionen skulle vara ny i någon mening? Vilket jävla skådespel. På vilket sätt skulle en sådan diskussion skilja sig från de senaste 30 årens diskurs om "invandrare",
  "svenskar", "integration", "svenskhet", "annorlundahet" osv?

  Diskussionen om vem som är "invandrad" ingår redan sedan länge i de demarkationsprocesser som skapar och återskapar dikotomin "invandrare"/svensk. De enda som gynnas av denna nya "kampanj" är undertecknarna själva, dvs yrkesblattar som med liknande mediala utspel kan fortsätta att exploatera etnoindustrin.

 2. Blogger qaisar Says:

  Kul att du hittade hit! Och kul också att du väljer att reagera på bloggen! Gör gärna det med ditt riktiga namn nästa gång;Diskussionen blir roligare så.

  Du kanske har rätt att diskussionen, som jag, Zanyar och Luciano hoppas på inte kommmer att vara ny utan kanske bara en upprepning av den tidigare. Men den nytändning (som uppenbarligen fick dig att gå igång) räcker gott och väl för oss.

  Du får gärna utveckla följande: "Diskussionen om vem som är "invandrad" ingår redan sedan länge i de demarkationsprocesser som skapar och återskapar dikotomin "invandrare"/svensk." Jag som har läst svenska 2 förstår inte riktigt ditt argument. Vill gärna förstå din invändning. Kan ligga något i den. Hör gärna av dig igen!
  Tack ännu en gång för din reflektion!