<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Almedalen 2005

Var, som många andra politiskt intresserade, i Visby för att lyssna på föreläsningar och ta del av diverse utspel. Här är tre reflektioner.

- För att till fullo kunna ta del av almedalsveckan gäller det att vara en etablerad politiker, debattör eller annan opinionsbildare. I annat fall kan det lätt bli en betraktande resa snarare än en deltagande. Insider-outsider dimensionen finns även här även om de som är insider inte vill känna sig vid sin privillgerade position. Insider under almedalsveckan är verksamma politiker, journalister, debattörer inom den politiska sfären.

- Seminarierna var (såklart) av varierande kvalitet. En del intressanta och engagerande, andra alltför smala och trista. På ett (trist sådan) seminarium diskuterades arbetsdomstolens roll i hanteringen av diskrimineringsärenden. Diskussionen sattes inte in i det stora perspektivet och blev därmed till stora delar begränsad för dom som inte har lagboken på nattduksbordet.

- För byråkrater (och andra politiskt intresserade) ger almedalsveckan möjligheten att samla in underlag till omvärldsanalysen för ett helt år. Under en vecka inom 1 km radiehar man möjlighet att ta del av intressanta diskussioner och reflektioner inom ett flertal områden. Kan rekommendera fler byråkrater att besöka almedalsveckan för spaning eftersom det inte finns några liknande forum.

“Almedalen 2005”