<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Blattefack - det oundvikliga

Och så har ännu en talang blivit förpassad dit varenda svartskalle tillslut hamnar om man inte gör det som uppfattas som typiskt svarskallesyssla (städa, diska, köra taxi eller driva en korvkiosk) – BLATTEFACKET. I DN kan vi idag läsa att ”AIK:s supertalang kan bli den första invandrartjejen i A-landslaget.” Invandrarskapet är alltid i det främsta fokus för en svartskalle. Alla annat hamnar i skymundan. Marjaneh Bakhtiari som kom med en roman i början av 2005 har gjort allt för att inte bli stämplad som en invnadrarförfattare. Trots detta beskrivs hon som....just de...invandrarförfattare som skriver om integration.

Hon är inte ensam. Vi är flera som har kämpat mot det som verkar vara det oundvikliga. Det är kanske lika bra att självmant ta ett steg in i blattefacket och börja göra det till något hippt. Det är kanske dags att bli blatte på heltid, istället för att bekämpa insorteringen!

“Blattefack - det oundvikliga”