<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Invandrare skall bli bönder

Läser i DN idag (2005-07-30) att LRF vill få invandrare att bli bönder genom den käcka satsningen "integrera grönt". Företrädare för Jordbruksdepartementet konstaterar i samma DN-artikle att ”integrationen av invandrare på landsbygden fungerar dåligt”. Läsaren får däremot inte klart för sig hur denna integration av invandrare skall genomföras bättras. Menar dom assimilation? I annat fall har jag svårt att förstå hur man kan integrera en individ till eller in i något.

LRF verkar tyvärr ha missat att det är olika sammanhang som kan vara mer eller mindre inbjudande till integration. Människor kan däremot vara bättre eller sämre rustade för att delta i dess sammanhang. Integration är det som uppstår när människors etniska, kulturella eller religiösa tillhörighet inte är relevant. Integration är ett fenomen som skall användas för att förstå strukturer och normer snarare än enskilda individers handlingar eller livsituation.

Ambitionen för LRF-satsningen bör snarare vara att plocka bort de hinder som försvårar för alla svenskar, oavsett om de är född i Sverige eller i Thailand, att syssla med jordbruk snarare än att få vissa av svenskarna att syssla med jordbruk - . Som det är nu skall utlandsfödda omformas till något som infödda svenskar inte längre vill, nämligen att vara bönder. Genom att skapa särskilda program för de som har invandrat verkar man för allt annat än ett samhälle präglat av integration. Det är snarare assimilation av individer.

Det är intresset/behovet som skall vara i fokus och inte födelsland. Varför är det så svårt?

“Invandrare skall bli bönder”