<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Kollektiv skuld

Nietzsche lär ha sagt att det som kräver bevis saknar värde. I dagarna har muslimska organisationerna, i så gott som alla europiska storstäder, gått ut och utfärdat fatwor (muslimskt pressmeddelande/heligt dekret). Fatworna har handlat om fördömandet av dåden i London. Fatworna har också varit ett sätt att visa tacksamhet till de länder där muslimerna bor. Som om man vore turister eller gäster i dessa länder.

Jag förstår inte detta kollektiva skuld som dessa muslimska organisationer tar på sig genom att utfärda dessa fatwor. Man måste komma ihåg att de som utförde dådet var muslimer OCH mycket annat. De var uppvuxna i segregerade miljöer, flera var arbetslösa och många av dom upplevde troligtivs ett utanförskap till det samhälle som var deras. Varför hittar man inte förklaringen till deras hemska handling i dessa aspekter? Varför är det bara religionen som blir den enda förklaringsvariabeln när man skall förstå motiven bakom det avskyvärda?

På samma sätt kan man också undra; Varför känner ledarna för de muslimska samfunden att de måste gå ut och rentvå sina händer? Varför känner de sig anklagade? Varför ber inte Blair om ursäkt för segregationen och utanförskapet som dessa britter troligtvis upplevde? En stor del av förklaringen måste bottna i att de som utförde bombningarna ses nog inte som britter i första hand utan snarare som muslimer.

“Kollektiv skuld”