<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

När blev McDonalds ansvarig för mina barns hälsa?

Läser på Sveriges Radios hemsida att Jordbruksministern vill stoppa snabbmatsmenyer för barn där en leksak följer med, t.ex. Happy Meal som finns att köpa på McDonalds. På SR hemsidan står det vidare att ”Hon tror att leksaken gör att barn ofta vill äta den här typen av mat, något hon anser att det är olyckligt med tanke på de ökande problemen med ungas övervikt och ohälsa”.

Man undrar ju var föräldrarnas ansvar, för vad deras barn stoppar i sig, försvann. Bara för att en vissa vara är tillgänglig behöver det inte betyda att jag som förälder inte längre kan sätta gränser eller att jag kan avsäga mig ansvaret för mina barns hälsa och väl. Det är väl självklart att jag, och inte McDonalds eller något annat företag, har ett ansvar för hur mina barn mår. Jag kan faktiskt låta bli att köpa en viss produkt/vara som jag anser vara skadlig för mitt barn. Man kan tycka att jag borde kunna stå på mig gentemot mina barn när de använder alla de effektiva övertalningsstrategier (skrik, gråt eller storögda blickar) som barn är proffs på.

“När blev McDonalds ansvarig för mina barns hälsa?”