<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Ord vi använder för att beskriva våra handlingar

Igår på gymmet mötte jag Hamza som var generös med sina kunskaper om hur vikter bäst skall lyftas för maximal effekt. Mellan repetitionerna och övningarna hade jag och Hamza ett samtal som fick mig att återuppleva en del aha-upplevelser som jag upplevt under åren men som jag glömt. Tack för detta, Hamza!

Hamza, 59 år, har varit officer i det irakiska armén. På min fråga om han trivdes i Sverige sa han att han trivdes bättre när han var yngre (han kom till Sverige när han var 35) men att det hade blivit svårare och svårare med åren. Att längtan till Irak växte för varje år starkare i hjärtat och att minnen från Irak blev tydligare och tydligare för varje år (han pekade mot hjärtat och sen mot hjärnan). Jag frågade honom om läget i Irak och om möjligheten att flytta tillbaks.
Frågan som jag ställde till Hamza är en fråga som jag själv avskyr att få eftersom det är en fråga som inte beaktar en del självklarheter. Frågeställaren utgår ifrån att Pakistan är mitt riktiga hemland och Sverige är ett land som jag besöker tillfälligt. I själva verket är ens hemland det land där man har sin familj/bekantskap/vardag. Dessutom är det så att det man har lämnat bakom sig inte kan återfås eftersom allt förändras. Det är bara minnen som är statiska. Men frågan till Hamza kändes ändå relevant. Varför kändes frågan relevant att ställa till Hamza men inte lika relevant när jag har fått den?

Efter många funderingar och olika förklaringar kom jag (åter) på att hemlängtan som utlandsfödda ger utryck för kan bäst förstås utifrån pull/push faktorer. Pullfaktorer är sådana som är förknippade med det tidigare livet medan pushfaktorer är förknippade med det nya. Om man flyttar till Sverige vid vuxen ålder brukar pullfaktorer vara många och laddade med starka känslor. Om man är född i Sverige eller kommer hit i tidig ålder (7 år i mitt fall) är pullfaktorerna få men pushfaktorerna kan däremot vara fler. Det är snarare längtan bort från vardagen som är starkare än längtan till något annat. Där Hamzas längtan efter livet i Irak var mer ett resultat av att pullfaktorerna (längtan efter allt som han lämnat bakom sig), var min längtan, som jag upplevde som 17 åring, mer ett resultat av pushfaktorer.

När jag var 17 åkte jag tillbaks till Pakistan för att bli officerskadett i den pakistanska flottan. I mitt fall var pushfaktorerna (känslan av att inte höra hemma i Sverige) starkare än pullfaktorerna (längtan efter Pakistan). Men den förklarigen som jag gav mig själv och andra, till att jag vill sökta till den pakistanska flottan, var att jag ville slås för mitt land. I själva verket visste jag inte ens vad dessa ord innebar. Jag hade som sjuttonåring inte tillgång till pull/push teorin. Idag har jag helt andra ord för att förklara mitt livsval.

Jag tänker på killarna som utförde bombdåden i London och som hade varit i Pakistan för att delta i s.k. koranskolor. Vilka var deras pull/push faktorer? Vilka ord skulle dom sätta på sina motiv om de hade ett annat teoretiskt ramverk? Hur skulle mitt liv och min världsbild har blivit om jag, den 10 februari 1991, hade läst en rekryteringsannons från en muslimsk madrassa (koranskola) istället för den förfriska rekryteringsannonsen från den pakistanska flottan som lovade "Join the navy, feel the adventure"?

“Ord vi använder för att beskriva våra handlingar”