<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Svd om strukturer

Om ni har möjlighet så läs ledaren i SVD idag (2005-07-11). Mycket intressant och nödvändig text. Jag vill dock göra två invändningar; För det första behöver tilltron till strukturer inte innebära att människa inte kan anses ställas till ansvar för sina beteenden. Man kan faktiskt "välja" att ordna världen efter andra strukturer och då göra andra tolkningar som i sin tur leder till andra beteenden.

Vissa strukturer (perspektiv) kan, över tid, vara mer populära än andra. Men detta innebär inte att världen filtrerad genom dessa stukturer är mer objektiv än andra. Som jag har skrivit i ett inlägg tidigare är stukturer bara ett sätt att sortera informationen som vi tar in via våra sinnen. Världen blir tydligare när vi väljer att se den ur vissa stukturer eftersom kontrasterna blir tydligare, t.ex. stor/liten (struktur: storlek) eller man/kvinna (struktur: kön).

För det andra är det försvisso sant att strukturer tar tid att förändra men denna förändring (som andra) börjar alltid på individnivå. Även här kan individen inte frånsäga sitt ansvar för sina handlingar. Man kan trots allt välja att sortera världen genom andra stukturer. Detta val kan människan aldrig ifrånsäga.

Slutsatsen av mina invändningar är att man kan ha utgångpunkten att människan använder stukturer för att ordna världen och att strukutrer påverkar i sin tur hur människor uppfattar världen, och samtidigt också utgå ifrån att människor kan vara ansvariga för sina handlingar och därmed sitt liv. Att vara stukturalist innebär inte att man ser indivden som ett offer. Indivden är tvärtom fri att själv vara medskapare i verkligheten som styr förutsättnignar för hennes beteenden.

“Svd om strukturer”