<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Nyfiken i en strut

onsdag, augusti 31, 2005 by qaisar


Min 3-åriga dotter har precis lärt sig ställa två av de tre viktigaste frågorna här i livet.
- Vad är det?
- Vad hände?

Nu väntar jag på att hon skall lära sig ställa den tredje viktigaste frågan.
- Varför hände detta?

Sanningssägare - tack för att ni finns

by qaisar
Alla älskar sanningen, men få vågar stå upp och säga som det är. Inga krusiduller, inga silkesvantar utan bara den råa sanningen rakt upp och ned. In your face! Opartiskt, objektivt och logiskt. Dom som vågar säga som det är kallas för sanningssägare.

Nu har turen kommit till islam. Sanningssägarna har fått nog. De vill visa oss den nakna sanningen om muslimer och Islam (sanningen som alla dessutom innerst inne vet/tycker/känner, men få vågar utrycka). Sanningssägarna vill ta med oss på en bakom-kulisserna-visning. Det sanna budskapet är följande: Muslimer är antidemokrater. Islam är en antidemokratisk kraft.

Logiken bakom sanningen är uppenbar och glasklar.
a) Inte alla som någon gång utfört terrordåd/våldfört/slagit/stulit har bekänt sig till Islam
b) Inte alla som bekänner sig till Islam har utfört terrordåd/ förtryckt/slagit/stulit
Slutsats: Alla muslimer är (potentiella) terrorister/förtryckare/våldsmän/tjuvar.

Sanningssägarna kan t.o.m. presentera vittnen som upplever ett kollektiv skuld och som vill göra bot genom att varna andra som inte ser sanningen ännu.

Sanningen är inte alltid vacker, men den är som den är.

Frivilliga krafter och alturism

tisdag, augusti 30, 2005 by qaisar


Varit i Malmö-Helsingborg-Lund på tjänsteresa. Känner en oerhörd ödmjukhet inför människor som engagerar sig i olika sakfrågor på frivllig basis. Männiksor som brinner/drömmer om/kämpar för en bättre värld. Helt alturistiskt, utan förväntningar på omedelbar utdelning!


Dagens fundering: Hur förklarar liberala fenomenet alturism? Eller hur förklarar/tolkar de fenomenet frivlligt arbete?

Dagens lågvattenmärke: Läste Svd artiklen som raljerade över socialliberalismen. Lågt, irrationella resonemang! Särskilt den om invandrarna. Karim för ett intressant resonemang om detta i sin blogg.

Staten är vi

söndag, augusti 28, 2005 by qaisar

Fantastiskt program på SVT 1 (UR) just nu om företagens sociala ansvar. Inte helt okomplicerat. I slutet av programmet säger Michael Moore att han hoppas att iaf några av dom som sett filmen skall bli berörda och sedan gå ut göra något för att återerövra världen så den kan bli vår igen. Jag är osäker på vad han med "vår" och vad som skulle bli annorlunda .

Är inte den moderna staten ett uttryck för vårt försök till att bli ett ”vi” och att göra världen till ”vårt”? Staten skall ju vara ”vi”. Och är inte det staten äger/kontrollerar/påverkar/styr sådant som skall vara det som skall vara utifrån "vårt" gemensamma bästa/vilja/önskan? Frågan är då varför så många känner att de finns en spricka mellan dom och de som är förvaltarna av det gemensamma - politikerna och det politiska systemet? Varför känner så många individer att den röda tråden mellan dom och det som är uttrycket för gemenskapen (staten) inte alltid tydlig?

Föräldrarpenning för dom rika

by qaisar

Fördelen med att vara icke-partipolitisk aktiv är att man kan applådera eller bua ut enskilda förslag utan att för den saken skull köpa hela paketet. (Jag undrar om det är fler liksom jag som gillar politik men har svårt för de partipolitiska strukturerna?)

Jag gillar t.ex moderaternas utspel i dagens DN-debatt. Personligen är jag för att båda föräldrarna delar på föräldrapenningen så lika som det är möjligt. Jag har däremot svårt för förslag som tvingar människor att göra på det ena eller det andra sättet. De enskilda individernas ekonomiska situation överensstämmer inte alltid med den i modellernas värld. Förslag som innebär att föräldrarna tvingas ta halva föräldrapenningen var, utgår ifrån att båda föräldrarna tjänar (någorlunda) lika mycket. Men hur påverkar förslaget på tvångskommenderad delad föräldrapenning de familjer där det är stora skillnader mellan föräldrarnas inkomster? I en sådan familj får föräldrarna välja mellan att vara hemma kortare tid med barnet eller att leva en bra bit under existensminimum. Det sista alternativet är inte alltid möjligt eftersom inkomsterna inte kan understiga de fasta kostnaderna. Och idealen har aldrig bidragit med mat på bordet eller betalat hyran. Familjer med två ojämna inkomster har oftast små marginaler. Någon tusenlapp mindre i månaden kan stjälpa hela den privata ekonomin.

Förslaget på tvingad delad föräldrapenning leder till att dom som kan stanna hemma med sina barn är föräldrar med två goda inkomster. Rätten till att kunna vara hemma med sina barn blir därmed en rättighet för de välbärgade. Rätten till att kunna ha sina föräldrar hemma så länge som möjligt, blir en rättighet för de barn som har varit smarta nog att välja föräldrar med två likvärdiga inkomster. Dom andra får skylla sig själva för att deras ekonomiska situation inte ser ut som normen. Kanske är resonemanget att man alltid måste offra några för att nå den högre saken?

Det är min övertygelse att politiken bör ge människan förutsättningar att leva det goda livet. Inte tvinga henne att göra på det ena eller andra sättet. Politiken bör därför göra det möjligt för människor att dela föräldrapenningen lika. Inte tvinga dem att göra detta.

Windows 95 eller Windows XP

by qaisarTänkte på Jersild artikel (i dagens DN) under joggningturen. När jag joggade förbi ovanstående Microsoft rekalm kom jag på att Jersilds argument/tes är lättare att förstå om man gör paralleler till IT-världen. Om hårdvaran är det samhälle som finns runtomkring oss och mjukvaran (operativsystemet) det som uppstår när arv+miljö kombineras, skulle man kunna säga att rasister/xenofober använder fortfarande Windows 95. De skulle behöva uppgradera till åtminstonen Windows 2000 för att nyttja den moderna hårdvaran (det som samhället kan erbjuda idag). Det bästa vore om dom använde Windows XP för att tillfullo kunna nyttja de samtida masiknerna.

Idag nttjar de varken sin eller samhällets fulla kapacitet eftersom de kör med en programvara som inte är den senaste. Samhället ser annorlunda ut men de tolkar och reagerar på världen som om den fortfarande vore som den var för 100-200 år sedan. Deras operativsystem (värderingar/utgångpunkter/handlingar) hjälper inte dem att tillfullo dra fördelarna av det moderna samhället som präglas av mångfald.

Krånglade jag till det nu?

Prozac eller arbete

by qaisar


Min kollega hade rätt när han sa att jobb är den ultimata ångestdämpningen. Arbete och joggning slår nog prozac och andra ångestdämpande medel. Nu efter några timmars arbete och en joggingtur kommer jag nog att sova djupt inatt. God natt!

Genialiskt!

lördag, augusti 27, 2005 by qaisar


"Människans stora utmaning - oberoende av var man hör hemma politiskt - är inte att förändra omvärlden utan att förändra sig själv." / P C Jersild (DN 20050827 - Kolumnen)

Rasism = Arv + miljö

by qaisarLäser PC Jersild kolumn i dagens DN. Bra att någon argumenterar så klokt för biologins betydelse för mänskliga beteenden och handlingar. Har haft många (ibland meningslösa) diskussioner med människor som inte vill erkänna biologins betydelse för indivdens beteenden. Enligt dom är människan en tabula rasa när hon föds. Allt lärs in under livets gång och allt kan förklaras utifrån (uppväxt) miljön. Om något går snett så är det färäldrarna, skolan eller samhällets fel.


Personligen anser jag att detta synsätt reser fler frågor än vad det ger svar. Jag tycker inte (av samma anledning som Jersild) att genetiska förklarningar behöver leda till determinism. Det som känntecknar människan är att hon i varje stund har möjlighet göra ett annat val än impluserna. Jersild fantastiska bok, Darwins ofullbordade: Om människans biologiska natur, gav mig många insikter.

Två aspekter kunde Jersild gott problematiserat ytterligare.

1. För det första är det inte enkelt att avprogrammera de markörer som triggar igång våra genetiskt styrda beteenden. Det räcker inte med att ”människor med olika hudfärger träffas och lär känna varandra”. Människan har en (inbyggd?) helt fantastiskt försvar mot att inte ändra sin världsbild. In i det längsta försöker människan att se motsägesfulla exempel som undantag. Vem har inte hört följande ”Dom andra är si och så, men du är helt ok”. Det betyder i själva verket, ”Min världsbild är fortfarande riktig, du är bara ett undantag”. Vissa människor upplever gång på gång dessa undantag utan att för den sakens skull ändra sin världsbild. Min personliga erfarenhet är att svenssons med de grövsta fördomar oftast lever/har levt bland blattar.

2.Beteende kan vara mer eller mindre rationella (snarare än god eller onda). Rationella beteende är de som hjälper oss att klara vardagen och irrationella beteende är de som skapar konflikter i vardagen. Det som var rationellt igår behöver inte vara det idag, och även tvärtom. Fenomenet rasism är sådant exempel där de biologiska triggarna utlöser beteende som inte är rationell i dagens samhälle. Idagens samhälle är kanske det rationella att rädslan skall triggas igång av andra markörer än ”annorlunda utseende”.

Ett accelererande problem, i det moderna samhället, är att samverkan mellan biologi och miljö helt har satts ur spel. Tidigare var den sociala utvecklingen och biologiska utvecklingen någorlunda i fas eftersom bägge utvecklades långsammare. Idag när miljön förändras så passa snabbt takt har den biologiska utvecklingen inte en chans att hänga med. Om den sociala utvecklingen sker i lika (eller ännu snabbare) takt kommer fler och fler av människornas beteende/föreställningar att vara irrationella. Fler och fler människor kommer att känna sig vilsna i vardagen eftersom de kommer att sakna rationella handlingsmönster för att möta vardagen. Jag tror att mansrollen är ett annat sådant fenomen där biologi och miljö helt kommit ur fas.

Såna där muslimer?

fredag, augusti 26, 2005 by qaisar

Hände något märkligt (komiskt?) idag. Jag och min kollega, Fredrik, var på ett tryckeri för att få prisförlag för våra lagtröjor. Ägaren fick något oroligt i blicken och tog ett steg tillbaks när han fick veta att texten som vi ville ha var på arabiska och betyder ”om gud vill”(Inshalla).

Tryckerigubben: Vad skall ni ha t-shirten till?
Jag: Vi skall springa ett lopp. Vårt lag heter så.
Tryckerigubben: Är ni sådana där muslimer?
Fredrik: Nej!
Jag: Ja!

Tryckerigubben verkade inte vara en fan av muslimer. Vi skall nog anlita ett annat tryckeri.

Bellmanstafetten

by qaisar


Idag har träningen för Bellmanstafetten börjats. Jag och fyra andra från mitt jobb skall springa fem kilometer var den 3 september. Vårt lag heter ”Inshalla – men bara då”. Inshalla betyder ”Om gud vill” på arabiska. Vi skall trycka upp egna lagtröjor. T-shirten skall vara röda med vit text alt. svarta med grön text.

onsdag, augusti 24, 2005 by qaisar


Just nu John Legend i hörlurarna medan jag läser årsredovisningar, budgetpropositioner och riksdagsskrivelser. Hjärtat och hjärnan masseras på samma gång. Harmoni!

Må bästa blatten vinna

by qaisar


Hör på SR att arbetslösa personer med utländsk bakgrund skall få tävla om fast anställning. Under 6 månader skall två människor ställas daligen mot varandra. Påminner om en scen ur en film, vars namn jag glömt, där två arbetssökande försedda med spikklubbor får instruktioner om att den som överlever får jobbet. Chefen sitter nöjd bakom sitt skrivbort och ser hur de två abetssökande slår skiten ur varandra.

Det är inte svårt att räkna ut att individer som deltar i dessa "tävlingar" också kan bli exploaterade. Två personer som eggas mot varandra, som blodshundar i en hundkamp.
- Men Abduallah, Hassan jobbade tio timmar igår OCH köpte dammsugare till eftermiddagsfika. Du har bara jobbat nio timmar och kommer dessutom nu dragande med en torr vetelängd. Skärpning, annars går jobbet till Hassan. Imorgon förväntar jag och avdelningen att du kommer med en princesstårta till eftermiddagsfika OCH klipper våra gräsmattor efterjobbet.

Är det fler som tycker att detta är ett av de sjukaste förslagen på säråtgärder för "dom andra". Vad kommer härnäst? En dokusåpa där två blattar skall få gå loss på varandra och segraren får fast jobb/ köpa bostadsrätten eller radhuset/komma in på krogen/osv.. Må bästa blatten vinna.

Jag har aldrig fattat logiken bakom varför man skall uppfinna särskilda lösningar/satsningar/program så fort det rör sig om svartskallar? Någon som kan ge ett annat perspektiv?

Lost igen

by qaisar


Äntlingen starta andra säsongen av Lost idag. En av de få serierna/filmerna där män(niskor) med ursprung i arabvärlden inte framställs som ondskan själv.

Bloggen är som en förtrolig viskning

tisdag, augusti 23, 2005 by qaisar

Jag håller med Sigge; Varför upplever vissa etablerade journalister bloggfenomenet som skrämmande? Varför ställa bloggarna mot de etablerade journalisterna/ledarskribenterna? Demokratin/kulturen/samhällsdebatten behöver såväl DN:s ledarskribenter, bloggande journalister/författare/debattörer/politiker och andra glada amatörer.

Tack vare bloggen har alla möjlighet att göra det få kunde göra igår, nämligen att förmedla åsikter/reflektion till andra utanför den egna bekantskapskretsen. Tidigare har detta varit ett privilegium begränsad till medlemmar i politiska partier eller journalister vid de etablerade mediekanalerna. De är de enda som har kunnat delta i det offentliga samtalet. Bloggen har gett samhällsengagerade personer ett helt nytt forum för att (förhoppningsvis) föra det goda samtalet som demokratin behöver för att existera. Man behöver t.ex. inte längre gå med i ett politiskt parti för diskutera politik.

Jag gillar dessutom att bloggen ger möjlighet att föra det personliga och privata samtalet, fast offentligt. Bloggarna är som små förtroliga viskningar av människor som drömmer. Kanske inte alltd objektiva och opartiska men oftast ärliga.

Konservativ igår reformist idag

by qaisar

Det slår mig när jag läser intervjun med Fredrik Reinfeldt i dagens DN (2005-08-23) att man måste ge killen (och tjejerna och killarnavbakom honom) en fet cred för att han har lyckats uppdatera Moderaternas image på kort tid. Vem trodde förra valet att Moderaterna skulle kalla sig det nya arbetarpartiet? Ett genialt drag eftersom man slår två flugor i en smäll.

1. Flesta svenskar definierar sig själva som knegare. Skall man få med majoriteten gäller det att bli folklig.
2. Socialdemokraterna måste hitta ett nytt sätt att definiera sig. Dom har inte längre patent på arbetarbegreppet. Dessutom är Socialdemokraterna och Moderaternas varandras motpoler, om det ena blir plus blir den andra automatiskt minus. Moderaternas uppdatering har m.ao. varit som att med ett enda drag rädda hotad dam samtidigt som man gör schack. Dom kan ju inte gärna gå till val på att dom är ”Sveriges nya arbetstagarparti”.

Skall bli intressant att läsa Moderaternas integrationsprogram. Den som presenterades i slutet av förra året, imponerade inte alls. Inom integrationspolitiken har moderaterna inte lyckats förnya imagen.

Ett annat ord som Moderaterna bör erövra är reformist. Socialdemokraterna blir, enligt dualismens logik, automatiskt…just dé, reaktionära/konservativa, såvida dom inte gör en aktiv uppdatering. Att tillskriva sig själv olika begrepp är också att tillskriva sina motståndare det motsatta.

Alla olika lika

söndag, augusti 21, 2005 by qaisar

I Aktuellt 21.00 säger Fredrik Malm, ordförande för Liberala Ungdomsförbundet, att han anser att Folkpartiet inte kan gå med på att den generella välfärden tummas genom att ersättningsnivån i sjukförsäkringen sänks under 80%-nivån. Enligt Malm är det viktigt att slå vakt om tryggheten.

Tydligen räcker inte liberalernas vurm för den generella politiken och lika rätt till trygghet för alla samhällsmedborgare. När det gäller Integrationspolitiken är det tydligen helt ok att det skall ställas helt andra krav på ”dom” som inte är födda här. Rätten till trygghet och likhet inför lagen kan tydligen variera utifrån födelseland.

Om att beskriva det ena och dra slutsatser om det andra

lördag, augusti 20, 2005 by qaisar

I dagens DN-debatt, börjar artikeln med att beskriva det växande utanförskapet utan att beröra aspekter som födelseland, kulturell, etnisk eller religiös identitet. När man väl har lyckats leda i bevis att utanförskapet växer och är utbredd, så dras slutsatsen att lösningen på utanförskapet är att integrationspolitiken behöver förbättras.

Exempel på andra liknande logiska slutsatser:
Argument 1 : Mor kan inte flyga.
Argument 2: En sten kan inte flyga
Slutsats: Mor är en sten.

Samtal när jag går i inre exil

fredag, augusti 19, 2005 by qaisar


- I år är det turkiska kräftor som gäller.
- Är det signal kräftor?
- Vet inte! Tror det!
- Tydligen säljer dom billiga färska kräftor på ICA Översten. Bara 180 kr/kg,
- Är det billigt?
- Ja, fyfan! Annars kostar dom 250 kr/kg.
- Det gäller att koka dom levande.
- Ja, men jag känner mig hemsk. Nästan grym!

Viktigt att ha kul på jobbet

by qaisar

Idag morgonfika på jobbet:
En på jobbet: - Vet du varför pakistanier inte är något vidare på fotboll?
Jag: Nej!
En på jobbet: För att dom öppnar en kiosk varje gång dom får en hörna.
Jag: HAHAHA!
Alla på jobbet: HAHAHA!

Ökad medvetenhet om diskiminering leder till mindre diskrimineirng

onsdag, augusti 17, 2005 by qaisar

Läser i dagens DN debatt att kvinnor som får reda på fakta kring hur diskriminerade de egentligen är i samhället blir befordrade i högre utsträckning än sina kvinnliga kollegor inte fått samma information. Intressant tes! Jag undrar om samma sak gäller de som berörs av etnisk, kulturell diskriminering?

Själv har jag länge stuckit huvudet i sanden och inte velat se/känna diskrimineringen när det kommer till det personliga planet Jag har inte velat använda diskrimineringen/rasismen som en förklaringsvariabeln som ursäkt för att inte göra mitt yttersta. Exemple på andra sådana ursäkter är att det ändå kommer att gå åt helvetet, eller att jag är redan dömd på förhand. Jag har inte heller velat se/känna diskrimineringen på det personliga planet för att inte hamna i offerposition, som (nästan alltid) leder till självömkan och i sin tur vidare till handlingsförlamning.

Det är kanske dags att ändra sin ståndpunkt!? Eller så kommer de positiva effekterna, som Marklund och Snickare talar om, när medvetenheten om diskrimineringen finns på den strukturell nivån men inte på det personliga planet? Realistiska utgångspunkter men inte handlingsförlamning? Saknar resonemang om detta i artikeln. Någon annan som resonerat kring detta?

70 ut och 80 in

tisdag, augusti 16, 2005 by qaisar


Så har det hänt som jag aldrig någonsin trodde skulle hända. Jag tillhör inte längre den generation som står för vitaliteten, viljan att total renovera världen eller att vara en av de unga lovande talangerna. Det finns en annan generation som står nu för allt det som jag trodde att jag (och mina jämnåriga) alltid skulle förknippas med.

Idag när jag var besökte Parkteaterns tillställning (Skandinavien Jam) vid Vitabergsparken på Södermalm förstod jag det klart och tydligt att nutiden tillhör 80-taliserna. De är den vitala kraften i samhället. Min generation är däremot på god väg att bli en gubbe, den konservativa kraften. Många ur min generation kommer att sätta sig på läktaren och avundsjukt beklaga om er ungdomliga naivitet och övertyga varandra om att ni inte inser komplexiteten i saker och ting. Det är förklaringen till att ni vill och vi inte vill.

Men jag har bestämt mig: Jag skall inte bli en propp. Det är dags att kliva av scenen och introducera nästa artist. Välkomna in, 80-talister. Det är ni nu som står för den dynamiska förändringen i samhället. Go for it! Sky is the limit!

Chinos och skjorta

by qaisar

Denna vecka (kanske nästa) är det fortfarande ok att klä ned sig på jobbet. Även de mest strama går runt i t-shirt eller piké. Om några veckor är det däremot byråkratuniformen (Chinos och rutig skjorta) som kommer att åka på som ett blåställ. Chinos och rutiga (eller randiga) skjortor är för övrigt den mest intetsägande klädeskombinationen. Det är klädernas mellanmjölk. Varken uppklätt eller nedklätt, bara lagom. Man sticker inte ut och tar inte plats. Man smälter tvärtom in i interiören på kontoret.
Själv gillar jag att varva kostym och tee. Kläder är ju ett sätt att uttrycka personligheten. Det är dessutom få saker som är mer estetiskt tilltalande än klädesplagg som sitter perfekt.

Resultat från Midnattsloppet

måndag, augusti 15, 2005 by qaisar

Plats Tid
4805 55:08

Nästa år är det under 50 minuter som är målet.

Amatörfilosofi om dualism

by qaisar

Det slår mig medan jag diskar, lyssnande på ljudboken philosophyof mind, att människans handlingar och beteende förefaller utgå ifrån ett ytterst fåtal (3-5?) sätt att strukturera omvärlden. Om man skulle kunna påverka dessa strukturer borde man också kunna påverka människans tankemönster och därmed slutligen hennes handlingar. Dessa föreställningar (strukturer) har troligtvis varierat under historien. Vissa verkar däremot vara mer långlivade (och globala) än andra.

En sådan tidlös, och primordial, föreställning är den om att strukturera världen, människan och andra fenomen dualistiskt. Att det alltid finns en spänning (eller harmoni) mellan två motsatta poler. Plus eller minus. Ont eller gott. Teori eller verklighet. Vi eller dom. Även Descartes sätt att dela in människan i en fysisk och psykisk enhet verkar vara ett resultat av föreställningen om dualitet. Eller Marx sätt att förstå sin samtid genom dualismen (dialektik) mellan produktionskraften och produktionsägarna.
Hur skulle Marx ha resonerat om samtiden om han var buddist? Inom det buddistiska synsättet används en annan sådan föreställning om poler. Den om ying OCH yang. Men inom buddismen är det inte konflikten utan samexistenesen som är drivande. Att det inte är antingen eller utan både och samtidigt.

Djur har också sådana strukturer som de använder för att ta in omvärlden. I Tor Nørretranders fantastiska bok, Märk Världen, kan man läsa t.ex. att grodan har 3 sätt (strukturer) att ta in omvärlden; avstånd (nära-långt bort), kontrast (svart-vitt) samt storlek (stor-liten). Tänk om grodor skulle filtrera världen genom strukturen ”ont eller gott”.

Midnattsloppet

lördag, augusti 13, 2005 by qaisar

Idag skall det springas midnattslopp på Södermalm med startnummer 9217.

Vad menas med att en journalist är opartisk?

by qaisar

Hör på P1 att det diskuteras kring journalisters opartiskhet och trovärdighet. Många liknande paralleller kan dras till resonemanget om byråkraters oberoende.
Staffan Dopping, som har gått från att vara journalist på SR till att bli informationschef hos Svenska Försvaretsmakten, för ett intressant resonemang om att opartisk journalist är ett begrepp som behöver diskuteras. Han menar att otydligheten kring begreppet kan leda till att journalister inte tar ut svängarna eftersom de tror att ramarna är snävare än vad dom är i verkligheten. Detta skulle leda till sämre jounalistisk av osäkra journalister. Detsamma gäller diskussionen kring opartiska och oberoende tjänstemän/byråkrater. Detta behöver också diskuteras eftersom demokrati kräver såväl modiga politiker som modiga byråkrater.

Tips på radioprogram

by qaisar

Fantastiskt radioprogram just nu på P1. Skrattar, blir förbannad, arg och tårögd.
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/index.asp?programID=2300&nyheter=

Sverige behöver fler Inga-Britt Ahlenius

onsdag, augusti 10, 2005 by qaisar

Bloggaren Jinge har skrivit ett intressant svar till mitt inlägg om huruvida alla får blogga. Jinge skriver: "Jag har själv arbetat ett antal år som tjänsteman/utredare inom olika kommunala och statliga myndigheter och jag började blogga först –efter- att jag slutat. Orsaken var tämligen enkel. Det du skriver i en disclaimer ”det är mina åsikter, inte min arbetsgivares” är en formulering som 99% av läsarna glömt redan innan de läst den.Man är i hög grad sitt yrke och omgivningen ser dig mest som en tjänsteman som bloggar. ".

Mitt svar:
Bra synpunkter, jinge! Men varför uppfattas tjänstemän/byråkrater som livegna (att 99% glömmer bort att man är mer än bara sin tjänstetitel)? Eller att tjänstemän/byråkrater inte tillåts att ha, och uttrycka, personliga åsikter och reflektioner (att tjänstemän måste ta hänsyn till vad kollektivet på arbetsplatsen tycker och tänker trots att man talar i egenskap av privatperson)?

Det är just detta jag vill komma ifrån. Jag vill ifrågasätta föreställningen om tjänstemän som kalla processmaskiner som behandlar världen i termer av data, input och output. Visionen är att tjänstemännen också skall tillåtas att vara hela sin personlighet (alla roller) med känslor, åsikter och mod. Jag har sett allt för många tjänstemän som är rädd för att uttrycka sina åsikter, såväl professionella som privata. Rädslan för att sticka ut hakan har oftast etiketterats som objektivitet, oberoende och professionalism. Vad svensk demokrati behöver är fler Inga-Britt Ahlenius.

Essensen snarare än själva uttrycket

tisdag, augusti 09, 2005 by qaisar

Sakine skriver i sin blogg den 050802: “Sen vad gäller den nedspolade Koranen: visst är det osmakligt att inte respektera andra religioner, men världen går inte under av en nedspolad bok av en amerikansk soldat. Vad är det för ojande och panik över det? Som om religionshat inte är ömsesidigt”.

Här följer mitt svar:
Kom igen Sakine, du förstår innerst inne att det är handlingens innebörd som människor reagerar på snarare än själva handlingen. Essensen snarare än själva uttrycket. Det är ingen som blir upprörd över att amerikanska soldater spolar ned koranen utan det som upprör att den ignorans, förnedring och maktdemonstration som man vill sända ut genom själva handlingen.

Har du tänkt på varför det är upprörande att se någon bränna en flagga? Det är ju bara en tygbit. Eller varför blattar vill dö och döda för att någon säger ”din mamma…”? Det är ju bara ord. Svaret är att det kommuniceras alltid mer än bara ord och fysiska rörelser. Språkvetarna kallar detta för exformation. För att uppfatta exformation krävs att du är införstådd med kontexten. Annars ser man bara informationen och missar exformationen OCH därmed helheten.

Där här du din förklaring till varför folk blir upprörda över att någon spolar ned en bok, men att du inte förstår själva handlingen. De uppfattar exforamtionen medan du stirrar dig blind på informationen (handlingen). Peace!

Kräv generösare invandringpolitik snarare än generösare flyktingpolitik

by qaisar

Det finns åsikter som är safe. Man sticker inte ut hakan utan talar för politiskt korrekta ståndpunkt. Just nu är ett sådant safe ämne att döma ut den svenska flyktingpolitiken. Nästan alla partier, från höger till vänster ropar efter en humanare flyktingpolitik och amnesti till alla flyktingar.
Jag tror tyvärr inte att detta är lösningen på problemet med gömda flyktingar, apatiska flyktingbarn och långa väntetiderna. Den svenska flyktingpolitiken är redan human och generös idag. De som fick uppehållstillstånd p.g.a. humanitära skäl utgjorde ungefär hälften av alla de som fick uppehållstillstånd pga. flyktingskäl under år 2004. Detta innebär att ca 50 procent bedömdes ha flyktingskäl enligt Genèvekonventionen medan resterande 50 procent beviljades flyktingsskäl pga. av humanitära skäl. Är inte detta en human flyktingpolitik?

Jag tror att lösningen på problematiken med apatiska flyktingbarn, långa väntetider och gömda flyktingar är snarare att vi får en generösare invandringspolitik. Problemet med dagens svenska invandringspolitik är att det endast finns två realistiska sätt att ta sig in i Sverige som utomeuropé. Det första sättet är genom giftermål med en bosatt i Sverige och det andra sättet är genom att söka uppehållstillstånd pga av asylskäl. Detta leder till att alla de som vill till Sverige för att skaffa ett bättre liv är tvungna att utge sig för asylsökande. Annars är de chanslösa. Om det fanns andra vägar in till Sverige än flyktingsströmmen skulle fler kunna använda dessa vägar och inte försvåra/förlänga väntetiderna för de som flyr katastrofer och andra hemskheter. Sverige bör kanske pröva den amerikanska eller kanadensiska modellen där sökande bedöms såväl utifrån flyktingskäl som utifrån möjligheterna att skapa det goda livet i det nya landet. Humanare invandringspolitik nu!

Så skapas och återskapas gruppen invandrare

måndag, augusti 08, 2005 by qaisar

Läser i Helle Kleins ledare idag på Aftonbladet att regeringen skall satsa på att sänka arbetslösheten bland tre grupper. Helle Klein skriver: ”Tre grupper är i centrum: äldre långtidsarbetslösa, ungdomar och invandrare”. Invandrarskapet presenteras åter igen som THE identitetsbärande markören. Menar regeringen (och kanske Helle Klein?) att människor som har invandrat till Sverige inte kan vara ungdomar eller äldre långtidsarbetslösa? Även om dessa säkert var Perssons ord är det synd att Helle Klein inte problematiserar och utvecklar detta i sin ledare.

Vissa grisar är finare än andra

fredag, augusti 05, 2005 by qaisar

Läser i dagens DN (2005-08-05) att snobbism finns även inom campingen. Paret som intervjuas i artikeln nämner att gästerna på lyxcampingen i Örebro "var i snobbigaste laget". Tyskarna är tydligen värst. Man kan läsa vidare i artikeln att de (tyskarna) försöker bräcka varandra (och andra campare?) med sina jättevagnar.

Det verkar som om det alltid uppstår hierarkier så fort det handlar om fler än en människa. Markörer som signalerar status växer fram även om det inte finns några sådana från början. Färg, form, namn och storlekar än några av de strukturer som används för att signalera status. Ju mer desto bättre. Kanske ligger det i människans natur att sträva efter status eftersom status ger makt och makt ger i sin tur privilegier. Ju fler privilegier desto mer utdelning för samma ansträngning. Det är kanske därför som det även i de politiska partier som vill bekämpa ett klassamhälle utvecklas en maktelit som skaffar privilegier åt sig och sina kära. Det verkar vara omöjligt att undkomma ett skiktat samhälle.

Vanliga och ovanliga svenskar

by qaisar

Läser i Aftonbladets nätupplaga att en mamma gav sig ut på en vendetta tillsammans med sina två manliga bekanta efter att hennes dotter blev våldtagen. Åklagaren, Bengt Dahlbom, säger till Aftonbladet att "Det märkliga är att det rör sig om helt vanliga svenskar som inte straffats för något värre än brott mot bilbälteslagen.". Skönt, tänker jag. Det hade varit jobbigt om det hade varit ovanliga svenskar, m.a.o. blattar.

Får alla blogga?

torsdag, augusti 04, 2005 by qaisar

Här följer ett personligt inlägg. Har varit tveksam till huruvida det är rätt av mig att resonera om detta här på bloggen. Har nu bestämt mig för att utveckla det som har upptagit en stor del av min tankeverksamhet de senaste veckorna.

Min fundering har varit kring huruvida det är ok för byråkrater/tjänstemän att blogga. Kan en byråkrat/tjänsteman uttrycka sina åsikter och ändå vara oberoende och objektiv i sitt arbete? Dessa funderingar bygger på två frågeställningar som går in i varandra. För det första, får en byråkrat ha personliga åsikter? För det andra, är det ok för byråkraten att torgföra dem offentligt? I grund och botten handlar det om att det finns ett ideal, vanligt förekommande hos byråkraterna själva, att en bra byråkrat/tjänsteman är som en kall maskin – inget hjärta, utan endast logik. Som Mr. Spock i Star Trek. Det finns en objektiv värld därute och det är byråkratens uppgift att presentera ”verkligheten”. Byråkraten drar inte ifrån, lägger inte till eller tolkar något.

Har diskuterat detta med några kollegor och landat i att frågan är komplex och att det inte finns något enkelt svar. I diskussionerna har det framförts många argument för och emot huruvida det är ok för byråkrater att offentligt uttrycka sina åsikter och synpunkter.

Jag tror att det finns vissa ställningstagande som man inte kan komma fram till med hjälp av logiken. Det man kan göra är att känna med magen om man kan stå för saker och ting. Jag har gjort detta och kommit fram till att jag kan blogga OCH samtidigt vara objektiv och trovärdig i mitt arbete. Jag känner iaf att min trovärdighet inte blir mindre än de av mina kollegor som inte bloggar.
Det är väl ingen som tror att det finns någon människa som är helt värderingsfri. Jag tror att alla människor använder, det vissa sociologer kallar för, förförståelse när de möter olika slags fenomen i omvärlden. Man kan också kalla dessa utgångspunkter för fördomar.

Jag tror tvärtom att den enskilde byråkratens objektivitet och trovärdighet ökar om man, liksom jag, är öppen med sin förförståelse. Det är t.ex. lättare för andra att göra en bedömning av huruvida jag har låtit mina personliga åsikter påverka/styra slutsatserna och rekommendationerna i mina arbeten. OM jag däremot inte redovisar mina personliga åsikter och ställningstagande är det svårare för andra att göra en bedömning av huruvida jag har låtit mina personliga åsikter och reflektioner färga mitt arbete. Jag tycker därför att fler byråkrater bör liksom jag torgför sina åsikter.

Fram för fler bloggande byråkrater.

Två öppna frågor:
1. Anser du att det är ok för en byråkrat/tjänsteman att blogga?
2. Undviker du själv några ämnen när du bloggar för att det kan uppstå en konflikt med ditt arbete?

Bloggen skall uppdateras oftare

måndag, augusti 01, 2005 by qaisar

Tack för alla fan-mail. Jag skall börja uppdatera sidan oftare. Det finns flera intressanta ämnen som jag inte kan skriva om pga. att de tangerar pågående (eller framtida) granskningar som jag arbetar med på RiR. Ett sådant ämne är förslaget på inrättande av en ny jämställdhetsmyndighet. Varför drar man inte lärdomar från andra myndigheter med liknande uppdrag och roll? .Många intressanta slutsatser skulle kunna dras. Efterlyser här någon ledare eller debattartikel som gör den kopplingen.

Idag börjar prideveckan i Stockholm. Tack vare många och långa samtal med min kompis Martin har jag kommit att se likheterna mellan kampen för lika behandling oavsett sexuell läggning och kampen mot rasism och diskriminering pga. av etnicitet. Med Martin har jag haft möjligheten att föra samtal utan att känna mig dum, fördomsfull eller ignorant. Alla frågor har varit ok. Martin har uppskattat min nyfikenhet. Nu kan jag t.o.m. säga bög till min kompis Marcus utan att det känns konstigt eller tillgjort. Hoppas att jag kan vara en liknande samtalpartner för andra när de gäller blattefrågan.

Alla som är utanför normen har liknande erfarenheter som de också hanterar genom liknande strategier. Skillnaden är att homosexualiteten kan döljas men inte svartskalleskapet. 1-0 till homos. Men å andra sidan krävs det nog mer mod att VARA homo än blatte, eftersom homos har möjlighet att ta en enkel väg. Som blatte behöver man göra den stora ansträngningen att komma ut ur garderoben. 1-1 lika. Som blatte har man det liksom in your face. Det finns inget annat riktigt val än att lära sig leva med det. Det finns dom blattar som trots detta försöker kamouflera sig med fina Lidingö ”iiin” och det finns dom blattar som tar på sig t-shirten med det uppenbara budskapet ”Invandrad.”.

Heron City - en del av det nya Sverige

by qaisar

Var i Heron City idag och såg Batman begins. (Bra film, kan varmt rekommenderas. Christian Bale är trovärdig (så mycket som det går) i rollen som Batman.) Något som slog mig med Heron City är att det är där det nya Sverige går på bio. I biograferna i city finns inslag av det nya Sverige men det är inte lika påtaglig som i Heron City. Kan verkligen sakna det nya Sverige som varken finns i Vasastan eller på Östermalm. Måste åka ut till förorten oftare.

about


Bloggar om politik och anannat som intresserar mig. Är privat och personlig här!


search

recent posts

recent comments

archives

links

admin