<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

70 ut och 80 in


Så har det hänt som jag aldrig någonsin trodde skulle hända. Jag tillhör inte längre den generation som står för vitaliteten, viljan att total renovera världen eller att vara en av de unga lovande talangerna. Det finns en annan generation som står nu för allt det som jag trodde att jag (och mina jämnåriga) alltid skulle förknippas med.

Idag när jag var besökte Parkteaterns tillställning (Skandinavien Jam) vid Vitabergsparken på Södermalm förstod jag det klart och tydligt att nutiden tillhör 80-taliserna. De är den vitala kraften i samhället. Min generation är däremot på god väg att bli en gubbe, den konservativa kraften. Många ur min generation kommer att sätta sig på läktaren och avundsjukt beklaga om er ungdomliga naivitet och övertyga varandra om att ni inte inser komplexiteten i saker och ting. Det är förklaringen till att ni vill och vi inte vill.

Men jag har bestämt mig: Jag skall inte bli en propp. Det är dags att kliva av scenen och introducera nästa artist. Välkomna in, 80-talister. Det är ni nu som står för den dynamiska förändringen i samhället. Go for it! Sky is the limit!

“70 ut och 80 in”

  1. Anonymous mackan Says:

    70-talisterna har aldrig kommit fram - vi har lydigt stått brevid vår 40-talistgeneration och väntat på vår tur att ta över och förändra världen! Och nu när det är försent har vi förstått att vi blivit omkullsprungna av 80-talisterna.

    Mhmm, det är kanske dags att proppa till dom oxå? ;)