<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Alla olika lika

I Aktuellt 21.00 säger Fredrik Malm, ordförande för Liberala Ungdomsförbundet, att han anser att Folkpartiet inte kan gå med på att den generella välfärden tummas genom att ersättningsnivån i sjukförsäkringen sänks under 80%-nivån. Enligt Malm är det viktigt att slå vakt om tryggheten.

Tydligen räcker inte liberalernas vurm för den generella politiken och lika rätt till trygghet för alla samhällsmedborgare. När det gäller Integrationspolitiken är det tydligen helt ok att det skall ställas helt andra krav på ”dom” som inte är födda här. Rätten till trygghet och likhet inför lagen kan tydligen variera utifrån födelseland.

“Alla olika lika”