<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Amatörfilosofi om dualism

Det slår mig medan jag diskar, lyssnande på ljudboken philosophyof mind, att människans handlingar och beteende förefaller utgå ifrån ett ytterst fåtal (3-5?) sätt att strukturera omvärlden. Om man skulle kunna påverka dessa strukturer borde man också kunna påverka människans tankemönster och därmed slutligen hennes handlingar. Dessa föreställningar (strukturer) har troligtvis varierat under historien. Vissa verkar däremot vara mer långlivade (och globala) än andra.

En sådan tidlös, och primordial, föreställning är den om att strukturera världen, människan och andra fenomen dualistiskt. Att det alltid finns en spänning (eller harmoni) mellan två motsatta poler. Plus eller minus. Ont eller gott. Teori eller verklighet. Vi eller dom. Även Descartes sätt att dela in människan i en fysisk och psykisk enhet verkar vara ett resultat av föreställningen om dualitet. Eller Marx sätt att förstå sin samtid genom dualismen (dialektik) mellan produktionskraften och produktionsägarna.
Hur skulle Marx ha resonerat om samtiden om han var buddist? Inom det buddistiska synsättet används en annan sådan föreställning om poler. Den om ying OCH yang. Men inom buddismen är det inte konflikten utan samexistenesen som är drivande. Att det inte är antingen eller utan både och samtidigt.

Djur har också sådana strukturer som de använder för att ta in omvärlden. I Tor Nørretranders fantastiska bok, Märk Världen, kan man läsa t.ex. att grodan har 3 sätt (strukturer) att ta in omvärlden; avstånd (nära-långt bort), kontrast (svart-vitt) samt storlek (stor-liten). Tänk om grodor skulle filtrera världen genom strukturen ”ont eller gott”.

“Amatörfilosofi om dualism”