<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Bloggen är som en förtrolig viskning

Jag håller med Sigge; Varför upplever vissa etablerade journalister bloggfenomenet som skrämmande? Varför ställa bloggarna mot de etablerade journalisterna/ledarskribenterna? Demokratin/kulturen/samhällsdebatten behöver såväl DN:s ledarskribenter, bloggande journalister/författare/debattörer/politiker och andra glada amatörer.

Tack vare bloggen har alla möjlighet att göra det få kunde göra igår, nämligen att förmedla åsikter/reflektion till andra utanför den egna bekantskapskretsen. Tidigare har detta varit ett privilegium begränsad till medlemmar i politiska partier eller journalister vid de etablerade mediekanalerna. De är de enda som har kunnat delta i det offentliga samtalet. Bloggen har gett samhällsengagerade personer ett helt nytt forum för att (förhoppningsvis) föra det goda samtalet som demokratin behöver för att existera. Man behöver t.ex. inte längre gå med i ett politiskt parti för diskutera politik.

Jag gillar dessutom att bloggen ger möjlighet att föra det personliga och privata samtalet, fast offentligt. Bloggarna är som små förtroliga viskningar av människor som drömmer. Kanske inte alltd objektiva och opartiska men oftast ärliga.

“Bloggen är som en förtrolig viskning”

  1. Anonymous Meru Says:

    "Bloggarna är som små förtroliga viskningar av människor som drömmer." Poetiskt!
    Man gör vad man gör, och vill man inte göra det så gör man inte det. Tycker man inte om bloggar behöver inte läsa dem.
    Vissa är mest intresserade av att vara coola. Blogg-cool, eller anti-blogg cool. Get a life:)/Meru