<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Bloggen skall uppdateras oftare

Tack för alla fan-mail. Jag skall börja uppdatera sidan oftare. Det finns flera intressanta ämnen som jag inte kan skriva om pga. att de tangerar pågående (eller framtida) granskningar som jag arbetar med på RiR. Ett sådant ämne är förslaget på inrättande av en ny jämställdhetsmyndighet. Varför drar man inte lärdomar från andra myndigheter med liknande uppdrag och roll? .Många intressanta slutsatser skulle kunna dras. Efterlyser här någon ledare eller debattartikel som gör den kopplingen.

Idag börjar prideveckan i Stockholm. Tack vare många och långa samtal med min kompis Martin har jag kommit att se likheterna mellan kampen för lika behandling oavsett sexuell läggning och kampen mot rasism och diskriminering pga. av etnicitet. Med Martin har jag haft möjligheten att föra samtal utan att känna mig dum, fördomsfull eller ignorant. Alla frågor har varit ok. Martin har uppskattat min nyfikenhet. Nu kan jag t.o.m. säga bög till min kompis Marcus utan att det känns konstigt eller tillgjort. Hoppas att jag kan vara en liknande samtalpartner för andra när de gäller blattefrågan.

Alla som är utanför normen har liknande erfarenheter som de också hanterar genom liknande strategier. Skillnaden är att homosexualiteten kan döljas men inte svartskalleskapet. 1-0 till homos. Men å andra sidan krävs det nog mer mod att VARA homo än blatte, eftersom homos har möjlighet att ta en enkel väg. Som blatte behöver man göra den stora ansträngningen att komma ut ur garderoben. 1-1 lika. Som blatte har man det liksom in your face. Det finns inget annat riktigt val än att lära sig leva med det. Det finns dom blattar som trots detta försöker kamouflera sig med fina Lidingö ”iiin” och det finns dom blattar som tar på sig t-shirten med det uppenbara budskapet ”Invandrad.”.

“Bloggen skall uppdateras oftare”