<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Chinos och skjorta

Denna vecka (kanske nästa) är det fortfarande ok att klä ned sig på jobbet. Även de mest strama går runt i t-shirt eller piké. Om några veckor är det däremot byråkratuniformen (Chinos och rutig skjorta) som kommer att åka på som ett blåställ. Chinos och rutiga (eller randiga) skjortor är för övrigt den mest intetsägande klädeskombinationen. Det är klädernas mellanmjölk. Varken uppklätt eller nedklätt, bara lagom. Man sticker inte ut och tar inte plats. Man smälter tvärtom in i interiören på kontoret.
Själv gillar jag att varva kostym och tee. Kläder är ju ett sätt att uttrycka personligheten. Det är dessutom få saker som är mer estetiskt tilltalande än klädesplagg som sitter perfekt.

“Chinos och skjorta”

  1. Anonymous Anonym Says:

    Som byråkrat själv anser jag att dags att skrota chinos för alltid - en åkomma från slutet av 90-talet?

    Läste förresten att dubbelknäppt är det nya enkelknäppta och lila är det nya rosa - det trodde man inte att den knäppningen skulle återvända!

  2. Anonymous Anonym Says:

    Men ska inte du ha på dig din invandrar-t-shirt på jobbet? Eller åker den bara på vid mediala framträdanden?