<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Essensen snarare än själva uttrycket

Sakine skriver i sin blogg den 050802: “Sen vad gäller den nedspolade Koranen: visst är det osmakligt att inte respektera andra religioner, men världen går inte under av en nedspolad bok av en amerikansk soldat. Vad är det för ojande och panik över det? Som om religionshat inte är ömsesidigt”.

Här följer mitt svar:
Kom igen Sakine, du förstår innerst inne att det är handlingens innebörd som människor reagerar på snarare än själva handlingen. Essensen snarare än själva uttrycket. Det är ingen som blir upprörd över att amerikanska soldater spolar ned koranen utan det som upprör att den ignorans, förnedring och maktdemonstration som man vill sända ut genom själva handlingen.

Har du tänkt på varför det är upprörande att se någon bränna en flagga? Det är ju bara en tygbit. Eller varför blattar vill dö och döda för att någon säger ”din mamma…”? Det är ju bara ord. Svaret är att det kommuniceras alltid mer än bara ord och fysiska rörelser. Språkvetarna kallar detta för exformation. För att uppfatta exformation krävs att du är införstådd med kontexten. Annars ser man bara informationen och missar exformationen OCH därmed helheten.

Där här du din förklaring till varför folk blir upprörda över att någon spolar ned en bok, men att du inte förstår själva handlingen. De uppfattar exforamtionen medan du stirrar dig blind på informationen (handlingen). Peace!

“Essensen snarare än själva uttrycket”