<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Frivilliga krafter och alturism


Varit i Malmö-Helsingborg-Lund på tjänsteresa. Känner en oerhörd ödmjukhet inför människor som engagerar sig i olika sakfrågor på frivllig basis. Männiksor som brinner/drömmer om/kämpar för en bättre värld. Helt alturistiskt, utan förväntningar på omedelbar utdelning!


Dagens fundering: Hur förklarar liberala fenomenet alturism? Eller hur förklarar/tolkar de fenomenet frivlligt arbete?

Dagens lågvattenmärke: Läste Svd artiklen som raljerade över socialliberalismen. Lågt, irrationella resonemang! Särskilt den om invandrarna. Karim för ett intressant resonemang om detta i sin blogg.

“Frivilliga krafter och alturism”