<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Ökad medvetenhet om diskiminering leder till mindre diskrimineirng

Läser i dagens DN debatt att kvinnor som får reda på fakta kring hur diskriminerade de egentligen är i samhället blir befordrade i högre utsträckning än sina kvinnliga kollegor inte fått samma information. Intressant tes! Jag undrar om samma sak gäller de som berörs av etnisk, kulturell diskriminering?

Själv har jag länge stuckit huvudet i sanden och inte velat se/känna diskrimineringen när det kommer till det personliga planet Jag har inte velat använda diskrimineringen/rasismen som en förklaringsvariabeln som ursäkt för att inte göra mitt yttersta. Exemple på andra sådana ursäkter är att det ändå kommer att gå åt helvetet, eller att jag är redan dömd på förhand. Jag har inte heller velat se/känna diskrimineringen på det personliga planet för att inte hamna i offerposition, som (nästan alltid) leder till självömkan och i sin tur vidare till handlingsförlamning.

Det är kanske dags att ändra sin ståndpunkt!? Eller så kommer de positiva effekterna, som Marklund och Snickare talar om, när medvetenheten om diskrimineringen finns på den strukturell nivån men inte på det personliga planet? Realistiska utgångspunkter men inte handlingsförlamning? Saknar resonemang om detta i artikeln. Någon annan som resonerat kring detta?

“Ökad medvetenhet om diskiminering leder till mindre diskrimineirng”

  1. Anonymous Frozenbride Says:

    Hmm, skrev just nått kraffs om att i fall man förväntar sig att bli sämre behandlad typ på nått sätt, så kan nog hända man blir det tillslut. Ja så där att man inte skall trampa på sig själv och tro det inte går, får då går det ju åt helvete har i alla fall jag märkt.
    Fast de kanske menar man bara skall vara medveten utan att nedslås av det...eller så klart de menar det, väl??...
    Å andra sidan vet man inte om att man blir/är diskriminerad så kommer andra undan med att diskriminera, lägre lön bla bla eller vad det nu är..men man kanske lever gott då i ovetenskapen...inte för det har med saken att göra. Hmmm
    ähh dags att sova innan jag svammlar bort mig. Go natt