<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Konservativ igår reformist idag

Det slår mig när jag läser intervjun med Fredrik Reinfeldt i dagens DN (2005-08-23) att man måste ge killen (och tjejerna och killarnavbakom honom) en fet cred för att han har lyckats uppdatera Moderaternas image på kort tid. Vem trodde förra valet att Moderaterna skulle kalla sig det nya arbetarpartiet? Ett genialt drag eftersom man slår två flugor i en smäll.

1. Flesta svenskar definierar sig själva som knegare. Skall man få med majoriteten gäller det att bli folklig.
2. Socialdemokraterna måste hitta ett nytt sätt att definiera sig. Dom har inte längre patent på arbetarbegreppet. Dessutom är Socialdemokraterna och Moderaternas varandras motpoler, om det ena blir plus blir den andra automatiskt minus. Moderaternas uppdatering har m.ao. varit som att med ett enda drag rädda hotad dam samtidigt som man gör schack. Dom kan ju inte gärna gå till val på att dom är ”Sveriges nya arbetstagarparti”.

Skall bli intressant att läsa Moderaternas integrationsprogram. Den som presenterades i slutet av förra året, imponerade inte alls. Inom integrationspolitiken har moderaterna inte lyckats förnya imagen.

Ett annat ord som Moderaterna bör erövra är reformist. Socialdemokraterna blir, enligt dualismens logik, automatiskt…just dé, reaktionära/konservativa, såvida dom inte gör en aktiv uppdatering. Att tillskriva sig själv olika begrepp är också att tillskriva sina motståndare det motsatta.

“Konservativ igår reformist idag”

  1. Blogger Christus Rex Says:

    Intressant blogg, jag skriver om den svenska högerns problem i min egen blogg i dag.