<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Kräv generösare invandringpolitik snarare än generösare flyktingpolitik

Det finns åsikter som är safe. Man sticker inte ut hakan utan talar för politiskt korrekta ståndpunkt. Just nu är ett sådant safe ämne att döma ut den svenska flyktingpolitiken. Nästan alla partier, från höger till vänster ropar efter en humanare flyktingpolitik och amnesti till alla flyktingar.
Jag tror tyvärr inte att detta är lösningen på problemet med gömda flyktingar, apatiska flyktingbarn och långa väntetiderna. Den svenska flyktingpolitiken är redan human och generös idag. De som fick uppehållstillstånd p.g.a. humanitära skäl utgjorde ungefär hälften av alla de som fick uppehållstillstånd pga. flyktingskäl under år 2004. Detta innebär att ca 50 procent bedömdes ha flyktingskäl enligt Genèvekonventionen medan resterande 50 procent beviljades flyktingsskäl pga. av humanitära skäl. Är inte detta en human flyktingpolitik?

Jag tror att lösningen på problematiken med apatiska flyktingbarn, långa väntetider och gömda flyktingar är snarare att vi får en generösare invandringspolitik. Problemet med dagens svenska invandringspolitik är att det endast finns två realistiska sätt att ta sig in i Sverige som utomeuropé. Det första sättet är genom giftermål med en bosatt i Sverige och det andra sättet är genom att söka uppehållstillstånd pga av asylskäl. Detta leder till att alla de som vill till Sverige för att skaffa ett bättre liv är tvungna att utge sig för asylsökande. Annars är de chanslösa. Om det fanns andra vägar in till Sverige än flyktingsströmmen skulle fler kunna använda dessa vägar och inte försvåra/förlänga väntetiderna för de som flyr katastrofer och andra hemskheter. Sverige bör kanske pröva den amerikanska eller kanadensiska modellen där sökande bedöms såväl utifrån flyktingskäl som utifrån möjligheterna att skapa det goda livet i det nya landet. Humanare invandringspolitik nu!

“Kräv generösare invandringpolitik snarare än generösare flyktingpolitik”