<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Må bästa blatten vinna


Hör på SR att arbetslösa personer med utländsk bakgrund skall få tävla om fast anställning. Under 6 månader skall två människor ställas daligen mot varandra. Påminner om en scen ur en film, vars namn jag glömt, där två arbetssökande försedda med spikklubbor får instruktioner om att den som överlever får jobbet. Chefen sitter nöjd bakom sitt skrivbort och ser hur de två abetssökande slår skiten ur varandra.

Det är inte svårt att räkna ut att individer som deltar i dessa "tävlingar" också kan bli exploaterade. Två personer som eggas mot varandra, som blodshundar i en hundkamp.
- Men Abduallah, Hassan jobbade tio timmar igår OCH köpte dammsugare till eftermiddagsfika. Du har bara jobbat nio timmar och kommer dessutom nu dragande med en torr vetelängd. Skärpning, annars går jobbet till Hassan. Imorgon förväntar jag och avdelningen att du kommer med en princesstårta till eftermiddagsfika OCH klipper våra gräsmattor efterjobbet.

Är det fler som tycker att detta är ett av de sjukaste förslagen på säråtgärder för "dom andra". Vad kommer härnäst? En dokusåpa där två blattar skall få gå loss på varandra och segraren får fast jobb/ köpa bostadsrätten eller radhuset/komma in på krogen/osv.. Må bästa blatten vinna.

Jag har aldrig fattat logiken bakom varför man skall uppfinna särskilda lösningar/satsningar/program så fort det rör sig om svartskallar? Någon som kan ge ett annat perspektiv?

“Må bästa blatten vinna”

  1. Anonymous Meru Says:

    De flesta politiker engagerar sig mest med att hitta på lösningar på enstaka problem, utan att titta på underliggande principer och utan att titta på helheten.
    Det behövs ett större filosofiskt tänkande inom politiken; dvs. vad betyder frihet, likas rätt inför lagen, jämlikhet, demokrati - samt ett helhetsperspektiv. Vad är bra för alla? Vad är rätt i den här situationen? Vad hjälper människor framåt?
    Den underliggande filosofin som vi accepterat är dock att ekonomisk utveckling är lösningen på alla våra problem. Vi tror att genom att endast skapa ekonomiska förutsättningar så arbetar vi för människors bästa.
    Man ser inte skogen för all trän. Tappar perpektivet på vad som är viktigt i livet. Dumma förslag är bara ett av symptomen.../Meru