<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Om att beskriva det ena och dra slutsatser om det andra

I dagens DN-debatt, börjar artikeln med att beskriva det växande utanförskapet utan att beröra aspekter som födelseland, kulturell, etnisk eller religiös identitet. När man väl har lyckats leda i bevis att utanförskapet växer och är utbredd, så dras slutsatsen att lösningen på utanförskapet är att integrationspolitiken behöver förbättras.

Exempel på andra liknande logiska slutsatser:
Argument 1 : Mor kan inte flyga.
Argument 2: En sten kan inte flyga
Slutsats: Mor är en sten.

“Om att beskriva det ena och dra slutsatser om det andra”

 1. Blogger Ali Esbati Says:

  :-) jupp

  Fast också:
  1. X träffades av en liten sten i huvudet.
  2. Det gjorde ont att träffas av en liten sten i huvudet.
  Slutsats: Vi bör pröva en stor sten istället.