<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Prozac eller arbete


Min kollega hade rätt när han sa att jobb är den ultimata ångestdämpningen. Arbete och joggning slår nog prozac och andra ångestdämpande medel. Nu efter några timmars arbete och en joggingtur kommer jag nog att sova djupt inatt. God natt!

“Prozac eller arbete”

  1. Anonymous Bann Says:

    jobb dämpar inte alls ångest, tycker jag. Skjuter framåt kanske, och förtränger men inte dämpar.

  2. Anonymous qaisar Says:

    Du har så rätt. :-) Men fortfarande är det härligt i stunden när man lyckats (förtränga) skjuta fram ångesten. Summan är nog alltid konstant när det gäller universiala känslor som rädsla, ångest, glädje eller sorg. Man kan bara göra korta förändringar.

  3. Anonymous Bann Says:

    kunde inte sagt det bättre själv!