<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Rasism = Arv + miljöLäser PC Jersild kolumn i dagens DN. Bra att någon argumenterar så klokt för biologins betydelse för mänskliga beteenden och handlingar. Har haft många (ibland meningslösa) diskussioner med människor som inte vill erkänna biologins betydelse för indivdens beteenden. Enligt dom är människan en tabula rasa när hon föds. Allt lärs in under livets gång och allt kan förklaras utifrån (uppväxt) miljön. Om något går snett så är det färäldrarna, skolan eller samhällets fel.


Personligen anser jag att detta synsätt reser fler frågor än vad det ger svar. Jag tycker inte (av samma anledning som Jersild) att genetiska förklarningar behöver leda till determinism. Det som känntecknar människan är att hon i varje stund har möjlighet göra ett annat val än impluserna. Jersild fantastiska bok, Darwins ofullbordade: Om människans biologiska natur, gav mig många insikter.

Två aspekter kunde Jersild gott problematiserat ytterligare.

1. För det första är det inte enkelt att avprogrammera de markörer som triggar igång våra genetiskt styrda beteenden. Det räcker inte med att ”människor med olika hudfärger träffas och lär känna varandra”. Människan har en (inbyggd?) helt fantastiskt försvar mot att inte ändra sin världsbild. In i det längsta försöker människan att se motsägesfulla exempel som undantag. Vem har inte hört följande ”Dom andra är si och så, men du är helt ok”. Det betyder i själva verket, ”Min världsbild är fortfarande riktig, du är bara ett undantag”. Vissa människor upplever gång på gång dessa undantag utan att för den sakens skull ändra sin världsbild. Min personliga erfarenhet är att svenssons med de grövsta fördomar oftast lever/har levt bland blattar.

2.Beteende kan vara mer eller mindre rationella (snarare än god eller onda). Rationella beteende är de som hjälper oss att klara vardagen och irrationella beteende är de som skapar konflikter i vardagen. Det som var rationellt igår behöver inte vara det idag, och även tvärtom. Fenomenet rasism är sådant exempel där de biologiska triggarna utlöser beteende som inte är rationell i dagens samhälle. Idagens samhälle är kanske det rationella att rädslan skall triggas igång av andra markörer än ”annorlunda utseende”.

Ett accelererande problem, i det moderna samhället, är att samverkan mellan biologi och miljö helt har satts ur spel. Tidigare var den sociala utvecklingen och biologiska utvecklingen någorlunda i fas eftersom bägge utvecklades långsammare. Idag när miljön förändras så passa snabbt takt har den biologiska utvecklingen inte en chans att hänga med. Om den sociala utvecklingen sker i lika (eller ännu snabbare) takt kommer fler och fler av människornas beteende/föreställningar att vara irrationella. Fler och fler människor kommer att känna sig vilsna i vardagen eftersom de kommer att sakna rationella handlingsmönster för att möta vardagen. Jag tror att mansrollen är ett annat sådant fenomen där biologi och miljö helt kommit ur fas.

“Rasism = Arv + miljö”

 1. Anonymous Meru Says:

  "Det som känntecknar människan är att hon i varje stund har möjlighet göra ett annat val än impluserna."
  Jag håller med dig, men vad tror du detta beror på?/Meru

 2. Blogger qaisar Says:

  Kanske möjligheten att visulaisera andra möjligheter? Drömma! Fantisiera! Empatisiera! Flera alternativ uppstår om man refelekterar över en viss situation. Vad tror du?

 3. Anonymous Meru Says:

  Frågan är väl vad medvetande är, om det endast är en biologisk produkt. Jag har svårt att tänka mig det. Vad är det i mig som är medveten om min tå och min näsa, och omedveten om alla biologiska förändringar och processer i kroppen, och som funderar och tänker och vill? Och som väljer att inte följa mina impulser?

 4. Blogger qaisar Says:

  Meru, kan rekommendera (ljud)boken Philosophy of mind. Fantastisk och intressant genomgång av hur vi har försökt förstå medvetandet under historiens gång.

  Själv gillar jag förklaringen i filmerna Matrix. Min favoritscen är när Sipher (?) konstaterat att även om han vet att smaken av maten han äter är en ren och skär biologisk projektion så är det otroligt gott.

  Oavsett om vårt medvetande är en biologisk eller andlig produkt så känner/upplever vi saker och ting. Vårt dilemma är väl att instrumentet (vårt medvetande) inte kan mäta eller till fullo analysera instrumentet (medvetandet). Det uppstår en tautologi!

 5. Anonymous Meru Says:

  Hmm (funderar), vi kan vara medveten om vår existens och om hur allt omkring oss förändras, även våra tankar. Men vår upplevelse att vi lever och att vi är samma person, även om vi har ändrat stil, åsikter etc, är konstant, eller hur?

  Vad jag vill säga är att vi förändras biologiskt i varje sekund, men det finns något konstant inom oss som upplever denna förändring, och som upplever smaker etc.

  Vi kan inte förstå medvetandet med vår hjärna för hjärnan är beroende av medvetandet. Det är väl därför buddhister och hinduer mediterar. De anser att medvetandet endast kan upplevas.

  Vi kan sluta här. Jag tänkte bara att lite metafysiska funderingar vore intressant:)

 6. Anonymous qaisar Says:

  :-) Imponerande resonemang. Tror också att vissa saker kan bara upplevas. Inte planeras. Inte Analyseras. Bara levas fullt ut.