<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Så skapas och återskapas gruppen invandrare

Läser i Helle Kleins ledare idag på Aftonbladet att regeringen skall satsa på att sänka arbetslösheten bland tre grupper. Helle Klein skriver: ”Tre grupper är i centrum: äldre långtidsarbetslösa, ungdomar och invandrare”. Invandrarskapet presenteras åter igen som THE identitetsbärande markören. Menar regeringen (och kanske Helle Klein?) att människor som har invandrat till Sverige inte kan vara ungdomar eller äldre långtidsarbetslösa? Även om dessa säkert var Perssons ord är det synd att Helle Klein inte problematiserar och utvecklar detta i sin ledare.

“Så skapas och återskapas gruppen invandrare”