<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Såna där muslimer?

Hände något märkligt (komiskt?) idag. Jag och min kollega, Fredrik, var på ett tryckeri för att få prisförlag för våra lagtröjor. Ägaren fick något oroligt i blicken och tog ett steg tillbaks när han fick veta att texten som vi ville ha var på arabiska och betyder ”om gud vill”(Inshalla).

Tryckerigubben: Vad skall ni ha t-shirten till?
Jag: Vi skall springa ett lopp. Vårt lag heter så.
Tryckerigubben: Är ni sådana där muslimer?
Fredrik: Nej!
Jag: Ja!

Tryckerigubben verkade inte vara en fan av muslimer. Vi skall nog anlita ett annat tryckeri.

“Såna där muslimer?”

 1. Anonymous Bann Says:

  va är det för lopp du skriver om?

 2. Anonymous Bann Says:

  hahah läste vidare, fick svaret. Tack ändå

 3. Anonymous Bella Says:

  varför just inshallah? hur gick kollegorna med på det? *nyfiken 17åring*

 4. Anonymous qaisar Says:

  Det var faktiskt min kollega, Fredrik, som kom på namnet. Jag skall be honom kommentera detta på måndag. Återkommer! Vi har beställt x-tra t-shirts. Om det är någon som vill ha sådana så kan de köpas till självkostnadspris. Skickar bara ett mail!

 5. Anonymous Fredrik Says:

  Kollegan kommenterar: Inshallah
  kommer från Koranen men används av arabisktalande i allehanda vardagliga situationer, t ex "vi ses imorgon, om gud vill" (jfr
  t ex svenskans "herregud"). Således är det inte särskilt kontroversiellt att ha Inshallah på en t-shirt. Förutom att ha ett bra/kul lagnamn så är syftet med att blanda svenska och arabiska att avmystifiera arabiska/islam en aning.

 6. Anonymous Bann Says:

  hahah, är själv en kurdisk muslim och studerat arabiska i 10 år, så jag visste vad inshallah betydde. Undrade bara hur det kommer sig att ni tog just det uttrycket? Välidgt fyndigt iof

 7. Anonymous Bann Says:

  och måste säga att jag hoppas träffa fler som dig fredrik senare i livet. Såna som man kan föra en vettig konversation med utan att samtalet dryper av fördomar.