<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Staten är vi

Fantastiskt program på SVT 1 (UR) just nu om företagens sociala ansvar. Inte helt okomplicerat. I slutet av programmet säger Michael Moore att han hoppas att iaf några av dom som sett filmen skall bli berörda och sedan gå ut göra något för att återerövra världen så den kan bli vår igen. Jag är osäker på vad han med "vår" och vad som skulle bli annorlunda .

Är inte den moderna staten ett uttryck för vårt försök till att bli ett ”vi” och att göra världen till ”vårt”? Staten skall ju vara ”vi”. Och är inte det staten äger/kontrollerar/påverkar/styr sådant som skall vara det som skall vara utifrån "vårt" gemensamma bästa/vilja/önskan? Frågan är då varför så många känner att de finns en spricka mellan dom och de som är förvaltarna av det gemensamma - politikerna och det politiska systemet? Varför känner så många individer att den röda tråden mellan dom och det som är uttrycket för gemenskapen (staten) inte alltid tydlig?

“Staten är vi”

  1. Anonymous mackan Says:

    Tänkvärt, undrar om individualiseringen i samhället leder till så att säga känslan av att jag inte är representerad har ökat/ökar.

    Att de som ska leda och representera det gemensamma numera försöker hitta en orning/gruppering som tyvärr leder till en oigenkännighet för många.

    Det vore kanske bra med regeringsbyten lite oftare i Sverige än tidigare. Inget land mår dåligt av att byta tändstiften ibland.


    typ.....