<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Sverige behöver fler Inga-Britt Ahlenius

Bloggaren Jinge har skrivit ett intressant svar till mitt inlägg om huruvida alla får blogga. Jinge skriver: "Jag har själv arbetat ett antal år som tjänsteman/utredare inom olika kommunala och statliga myndigheter och jag började blogga först –efter- att jag slutat. Orsaken var tämligen enkel. Det du skriver i en disclaimer ”det är mina åsikter, inte min arbetsgivares” är en formulering som 99% av läsarna glömt redan innan de läst den.Man är i hög grad sitt yrke och omgivningen ser dig mest som en tjänsteman som bloggar. ".

Mitt svar:
Bra synpunkter, jinge! Men varför uppfattas tjänstemän/byråkrater som livegna (att 99% glömmer bort att man är mer än bara sin tjänstetitel)? Eller att tjänstemän/byråkrater inte tillåts att ha, och uttrycka, personliga åsikter och reflektioner (att tjänstemän måste ta hänsyn till vad kollektivet på arbetsplatsen tycker och tänker trots att man talar i egenskap av privatperson)?

Det är just detta jag vill komma ifrån. Jag vill ifrågasätta föreställningen om tjänstemän som kalla processmaskiner som behandlar världen i termer av data, input och output. Visionen är att tjänstemännen också skall tillåtas att vara hela sin personlighet (alla roller) med känslor, åsikter och mod. Jag har sett allt för många tjänstemän som är rädd för att uttrycka sina åsikter, såväl professionella som privata. Rädslan för att sticka ut hakan har oftast etiketterats som objektivitet, oberoende och professionalism. Vad svensk demokrati behöver är fler Inga-Britt Ahlenius.

“Sverige behöver fler Inga-Britt Ahlenius”

  1. Anonymous Jimmy Says:

    Bra svarat! Skulle vilja lägga till att jag tycker att det är ärligare att redan från början visa vart man står och vad man tycker så att misstanken aldrig behöver komma om huruvida "byråkraten" är färgad av sitt tycke. Det är lättare att göra en sådan bedömning isf.