<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Vad menas med att en journalist är opartisk?

Hör på P1 att det diskuteras kring journalisters opartiskhet och trovärdighet. Många liknande paralleller kan dras till resonemanget om byråkraters oberoende.
Staffan Dopping, som har gått från att vara journalist på SR till att bli informationschef hos Svenska Försvaretsmakten, för ett intressant resonemang om att opartisk journalist är ett begrepp som behöver diskuteras. Han menar att otydligheten kring begreppet kan leda till att journalister inte tar ut svängarna eftersom de tror att ramarna är snävare än vad dom är i verkligheten. Detta skulle leda till sämre jounalistisk av osäkra journalister. Detsamma gäller diskussionen kring opartiska och oberoende tjänstemän/byråkrater. Detta behöver också diskuteras eftersom demokrati kräver såväl modiga politiker som modiga byråkrater.

“Vad menas med att en journalist är opartisk?”