<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Viktigt att ha kul på jobbet

Idag morgonfika på jobbet:
En på jobbet: - Vet du varför pakistanier inte är något vidare på fotboll?
Jag: Nej!
En på jobbet: För att dom öppnar en kiosk varje gång dom får en hörna.
Jag: HAHAHA!
Alla på jobbet: HAHAHA!

“Viktigt att ha kul på jobbet”

 1. Anonymous Dennis Says:

  Brukar de skratta efter att de sett din reaktion?

 2. Blogger qaisar Says:

  Självklart!

 3. Blogger Meru Says:

  Skriver den här på engelska. Kan översättas.

  1:Do you know what's the difference between an American and a pot of Yoghurt?

  2:No.

  1:A pot of Yoghurt have culture...

  Amerikanen kanske kan bytas ut mot en svensk.

 4. Blogger Meru Says:

  Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.