<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Vissa grisar är finare än andra

Läser i dagens DN (2005-08-05) att snobbism finns även inom campingen. Paret som intervjuas i artikeln nämner att gästerna på lyxcampingen i Örebro "var i snobbigaste laget". Tyskarna är tydligen värst. Man kan läsa vidare i artikeln att de (tyskarna) försöker bräcka varandra (och andra campare?) med sina jättevagnar.

Det verkar som om det alltid uppstår hierarkier så fort det handlar om fler än en människa. Markörer som signalerar status växer fram även om det inte finns några sådana från början. Färg, form, namn och storlekar än några av de strukturer som används för att signalera status. Ju mer desto bättre. Kanske ligger det i människans natur att sträva efter status eftersom status ger makt och makt ger i sin tur privilegier. Ju fler privilegier desto mer utdelning för samma ansträngning. Det är kanske därför som det även i de politiska partier som vill bekämpa ett klassamhälle utvecklas en maktelit som skaffar privilegier åt sig och sina kära. Det verkar vara omöjligt att undkomma ett skiktat samhälle.

“Vissa grisar är finare än andra”