<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Windows 95 eller Windows XPTänkte på Jersild artikel (i dagens DN) under joggningturen. När jag joggade förbi ovanstående Microsoft rekalm kom jag på att Jersilds argument/tes är lättare att förstå om man gör paralleler till IT-världen. Om hårdvaran är det samhälle som finns runtomkring oss och mjukvaran (operativsystemet) det som uppstår när arv+miljö kombineras, skulle man kunna säga att rasister/xenofober använder fortfarande Windows 95. De skulle behöva uppgradera till åtminstonen Windows 2000 för att nyttja den moderna hårdvaran (det som samhället kan erbjuda idag). Det bästa vore om dom använde Windows XP för att tillfullo kunna nyttja de samtida masiknerna.

Idag nttjar de varken sin eller samhällets fulla kapacitet eftersom de kör med en programvara som inte är den senaste. Samhället ser annorlunda ut men de tolkar och reagerar på världen som om den fortfarande vore som den var för 100-200 år sedan. Deras operativsystem (värderingar/utgångpunkter/handlingar) hjälper inte dem att tillfullo dra fördelarna av det moderna samhället som präglas av mångfald.

Krånglade jag till det nu?

“Windows 95 eller Windows XP”

 1. Blogger Gudmundson Says:

  Precis som du fångades jag av Jersilds fina artikel, som ju berörde ett i Sverige alltför ofta förbigånget ämne.

  Däremot delar jag inte dina slutsatser: att rasismen skulle vara ett stenåldersbeteende i nutiden.

  Jag kan tänka mig jättemånga goda anledningar till ett rasistiskt beteende, för att uttrycka mig på ett obehagligt kontroversiellt sätt.

  Tänk bara på Kurderna. Kurderna i Irak, exempelvis, har all anledning i världen att agera skeptiskt, hotfullt och föraktande gentemot araber. Senapsgas tar fram det sämsta ur människor.

  Eller ta Tutsierna. Jag kan tänka mig att det för dem framstår som en dålig idé att behandla Hutuerna som jämlikar efter det senaste försöket till folkmord.

  Och så vidare.

  Krig och utrotning är mänsklighetens naturtillstånd, och vi råkar ha turen att bo i en sällsynt fredlig glipa.

  Men även här är rasism gångbart, om man tänker på det: annars skulle nog inte så många krogar göra allt för att stoppa svarta/färgade från att komma in.

  Min konklusion blir: javisst är rasismen avskyvärd. Tyvärr är den rationell.

 2. Anonymous Meru Says:

  På samma sätt som vi kan bestämma oss för att inte äta gräddtårta om vi vill gå ned i vikt, eller må bättre osv, så kan vi besluta oss för att agera på ett sätt som befrämjar fred. Vi behöver inte endast följa rädlans instinkt, t ex. Ju mer fri du är i dig själv, desto större möjlighet har du att välja. Det krävs lite inre styrka.
  Vi är inte hjälplösa, men vi är lata...

 3. Anonymous Bann Says:

  gudmundson, själv är man kurd. Väldigt många i släkten har mördats m.m, och enda anledning till att man nu är i Sverige är att min familj skulle varit mördade ifall vi inte flytt och lämnat vår rikedom.
  MEN det betyder inte alls att jag hatar araber, min bästa vän är irakier. Du måste förstå att man är rasist då man inte tänker långt, eller mycket eller vad de nu kallas. Man är rasist för att man drar slutsatser utan att bry sig ifall de är korrekta.
  Hade jag dragit alla araber över en kam och skyllt dem för allt som hänt mitt folk så vore jag dum. Däremot kan jag kanske skylla på dem och resten av världen för deras passivitet.

  MVH 17årig drömmare

 4. Blogger Gudmundson Says:

  Javisst, Bann.

  Jag tycker också att rasism är dumt, och att man ska se individen snarare än grupptillhörigheten. Att välstånd bäst uppnås i demokratier där medborgarna behandlas som likar.

  Jag bara menar att det idag existerar såna konflikter i världen som ger tyngd och relevans åt ett rasistiskt beteende, sorgligt nog.

 5. Anonymous Meru Says:

  Jag vet att min kommentar var lite fåning i sammanhanget men den hänvisar till karaktärsutveckling. Jag håller med Qaisar att mjukvaran behövs bytas ut i endel, fast kanske i fler än rasister.

  I religionskrigen i Frankrike under femtonhundratalet så var det inte rationellt för katolikerna, och protestanterna, att lita på varandra. De dödade varandra för väldigt rationella orsaker. Detta berodde på deras världsbild.

  Detta med världsbild är komplicerat, men kort sagt så är välståndsutveckling, som gudmundson nämner, en av orsakerna till de konflikter vi upplever. Det räcker med andra ord inte med XP Pro för att vi skall leva i fred och harmoni på denna planet. Eller vad är det vi vill?

 6. Blogger qaisar Says:

  Fantastiska kommentarer av er alla. Rationellt eller inte så rasism inte en effektiv struktur. Att dela in mänskligheten i olika raser hjälper oss inte att förstå deras beteenden.

 7. Anonymous Meru Says:

  Nej, men vi alla behöver finnas med i ett sammanhang, och vi alla behöver en identitet eller rötter. Problemet med det franska systemet (t ex) är att man vill få människor att bli franmän utan band till sina rötter.

  Detta går inte, för de accepteras inte som fransmän. Inte bara det, det fungerar inte för folk att byta rötter... Man måste hitta ett sätt att få kraft av sina rötter i ett nytt sammanhang, och kunna bidra till det nya sammanhanget men vad man har.

  För att det skall fungera måste det nya samhället räcka ut handen, och skapa förutsättningar för integration. Och minoriteter måste acceptera handen.

  Rotlösa människor blir oftast destruktiva på ett eller annat sätt, vilket är dåligt för alla. Så det är i samhällets intresse att hjälpa människor att finna sin röst, att integrera (om man inte kan bli motiverad på något annat sätt).

  Om jag tänker högt nu, så kommer rasism från att man känner sig hotad eller osäker.

  Jag kan tänka mig att folk blir rasister för att de är svaga (kanske har svaga rötter), och vissa i kombination med dåliga erfarenheter.

  Om vi förstår rasism och dess ursprung, och vikten av identitet, har vi lättare att kunna tackla det. Det räcker inte med att säga att rasister är dumma. Eller?:)

 8. Anonymous Anonym Says:

  "Jag bara menar att det idag existerar såna konflikter i världen som ger tyngd och relevans åt ett rasistiskt beteende, sorgligt nog."

  Jag skulle skriva tvärtom. "Jag bara menar att det idag existerar sådan rasism i världen att det ger tyngd och relevans åt konliktivt beteende, sorgligt nog."

  Vad är rasism?

  Sartre skrev ngt i stil med att det inte är juden (hans beteende, hans sätt, hans närvaro) som skapar antisemitism, utan antisemitismen som skapar "juden" som begrepp). På samma sätt är det med all rasism, tror jag. När Folkpartiet (M Rojas) argumenterar för utvisning av utländska medborgare med att man då "får bort rötäggen" och därmed "minskar rasismen", utgår man just från antagandet att det är "den Andres" beteende som skapar rasismen. Dvs, att rasismen enbart är en (rationell) reaktion på "den Andres" (onda) handlingar. Men hur förklarar man då att rasismen är som mest explicit i kommuner där få invandrare bor, att nazisterna sökte förinta ett "folk" som om något utmärkte sig för "goda" egenskaper (intellektualism, kultur, vetenskap, filosofi) och att det redan långt innan svenskar såg "sin första neger" fanns föreställningar om vem "negern" var?

  Begreppet, generaliseringen, tankestrukturerna kommer först - och det är dessa som skapar "juden", "invandraren", "blatten", "negern", "araben" som mentala föreställningar, typifieringar. Rasismen söker ständigt sitt objekt. Där det inte finns, uppfinner man det.

  Man är inte SANT antirasistisk förrän man granskat sina begrepp och dikotomier. Att "gilla araber" eller "invandrare" eller "svarta" är lika rasistiskt som att hata dem. Den antirasistiska insikten är att "negern" inte finns . att "invandrare" inte finns, att "svenskar" inte finns, att "araber" inte finns.

  /Ossip

 9. Anonymous qaisar Says:

  OssiP, gör en djup bugning för ditt inlägg. Respect! Många kloka tankar.

  Bästa boken som berör detta är Orientalismen av Edward Said. Tesen är orientlismen existerar inte utan är skapad för att definera väst. Det är när det finns "dom" som det kan bli ett "vi". Även dom romantiska beskrivningar av orientlismen eller den siste mohikanen är ett uttryck för raistiskt tänkande.