<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Den viktiga ytan


Dags att moppa iväg till jobbet och jobba bort en del av ångesten. Kyligt men soligt ute. Skall imorgon till NK och köpa skinnjackan som jag har fantiserat om under de senaste veckorna. Vet inte om jag blir lyckligare av den men livet skulle iaf kännas vackrare.

Förra veckan hade DN ett fantastiskt reportage om kostymer. Blev oerhört inspirerad, tror att jag skall köpa en ny arbetskostym. Blir kanske en Filiippa K, Bondelid eller Tiger. Eller kanske en H&M. Tips, någon?

“Den viktiga ytan”

  1. Anonymous Bann Says:

    det som jag fastnar för mest är att du säger att du har ångest. Så sjukt.