<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Det är kontrasterna som förtydligarTimothy Garton Ash har skrivit en fantastisk kolumn i dagens DN idag. Ash resonemang påminner om Edward Saids resonemang i boken Orientalism. Bilden av ”dom andra” är i själva verket en spegling av oss själva.

”Vi” tillskriver ”dom” allt det motsatta som vi vill uppfattas som. Om ”dom” är onda, är ”vi” goda. Om ”dom” är lata, är ”vi” flitiga. Om ”dom” inte gillar friheten, så älskar ”vi” den. Syftet är inte att beskriva (definera) "dom" utan snarare att beskriva (definiera) oss som bildar ett "vi".

“Det är kontrasterna som förtydligar”

  1. Blogger benmartin2972 Says:

    i thought your blog was cool and i think you may like this cool Website. now just Click Here