<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d-1143171956035113261', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Fan också...


Jag är verkligen ledsen över att Expressen har bestämt sig för att deras nyhetsreportrar inte skall blogga. Jag kommer verkligen att sakna Cecilia Garme och Niklas Svenssons fantastiska blogg som gav kött och blod åt de politiska händelserna. Deras blogg var en politisk motsvarighet till "Se och Hör". Underhållande! Närmare verkligheten än många andra s.k. seriösa politiska rapporteringar.

“Fan också...”