<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Flyktingamnesti


Jag är kluven när det gäller frågan om amnesti för flyktingar. Har inte landat i något ställningstagande. Jag gillar å ena sidan tanken på att alla som gömmer sig, eller befinner sig i den ängsliga väntan, skall få ett slut på lidandet. Bra när humanismen får råda.
Jag ogillar å andra sidan tanken på att de asylsökande som kommer att komma senare (eller som redan har utvisats) inte kommrt att få samma chans som de som kommer att omfattas av ett eventuellt beslut om amnesti. Orättvist när individer blir vinnare och förlorare i ett insider-outsider-system. Ännu värre är det att individerna inte kan, genom egna ansträngningar, påverka om de skall vara insiders eller outsiders. Ankomstdatum (slumpen, ur den enskilde individens perspektiv) avgör detta.

På den strukturella nivån ogillar jag den här temporära lösningen eftersom den skulle omöjliggöra en nykter tillbakagång till den nuvarande flyktingpolitiken. Beslutet om amnesti skulle vara lika med att säga att den nuvarande flyktingpolitiken är ett stort misslyckande. Hur skall vi, dagen efter, känna legitimitet för ett system som bevisligen inte längre fungerar? Ett beslut om flyktingamnesti måste därför följas av ett beslut om renovering av den nuvarande flyktingpolitiken.
Ett ytterligare problem på den strukturella nivån är att ett beslut om amnesti skulle signalera för asylsökande att det rationella (i längden) är att gå under jorden efter ett negativt besked. Ett mindre problem i den stora bilden, men ändå en signaleffekt som ger upphov till andra sociala problem. Den som läste DN.s fantastiska artikelserie om de gömda asylsökande, som tvingas på latinolöner, behöver inte ha en djup empatisk förmåga för att fälla en och en annan tår. En annan sådan berörande artikel om gömda flyktingars vardag kan läsas här.

Men som vanligt går det inte att resonera med hjärnan, utan här gäller det att ta ställning med hjälp av hjärta och mage. Patos och intuition.

“Flyktingamnesti”