<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Färgskalan i samhället


När man ser bilderna från New Orleans blir det klart: Klasskillnader följer färgskalan . Ju vitare desto finare.

Jag hoppas också att vurmare för den amerikanska (väl)färdssamhället börjar nyansera sina argument mot den svenska välfärdsmodellen. Det behövs mer än en nattväktarstat. Staten behöver även ha kompetens och vilja att utsudda de sociala skillnaderna. Händelserna som den i New Orleans gör att det är svårt att hänge sig till den liberala ideologin. Även om det finns något lockande med tron på individens egenkraft, så finns det också något lockande med ett jämlikhet samhälle.

“Färgskalan i samhället”

  1. Anonymous Jens Peter Says:

    Ja, det finns ju ingen individ eller företag som på eget initiativ skulle förstärkt de skyddande vallarna i New Orleans. Man kan inte banta ner sin "Big Government" hur mycket som helst.

  2. Anonymous David Says:

    Härligt att det alltid finns ljuspunkter i mörkret. Å ena sidan lider miljoner människor i N Orleans på grund av en orkan, å andra sidan har sossar fått ett långsökt argument för ökad makt i ett litet land där folkets misstro av sig själva är den enda naturkatastrofen.