<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Funderingar och citat från en konferens

Funderingar:
- Varför finns det så få kattiga byråkrater?

- Varför är det ingen som framför de frågor som ovän av ordningen ställer? Orättvist!

- Dom flesta kvinnliga byråkrater i chefsposition verkar föredra Gudrun Sjödén framför andra klädesmärken.

- Fan, Jag älskar människor som älskar sina jobb. Deras passion är smittande. Allt blir intressant. Arkivering, bibliotekstjänst och t.o.m revision kan framstå som världens mest spännande yrken. Sweet!

Citat:
- "Folk läser ca 40 sidor" - Anna Hedborg om vikten av att skriva korta rapporter.

- "Varje generation måste pröva argumenten för varför saker och ting ser ut som de gör." - Anna Hedborg om vikten av att ställa frågor som redan har blivit besvarade.

“Funderingar och citat från en konferens”

  1. Anonymous Bella Says:

    har du rest bort eller? Uppdatera, snälla!