<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Hopp finns!

Fridolin säger till DN idag att han skall lämna Riksdagen nästa år. Anledningen är att han redan från början hade tänkte sitta en period.
Min första reaktion är förvåning. Att det finns människor som är beredda att lämna ifrån sig makten för att hålla fast vid sina ideal. Min nästa tanke är, den som Fridolin själv utrycker i artikeln, nämligen varför folk (jag) blir förvånande när människor håller vad de en gång sagt. Säger säkert en del om vår mänskliga natur (mig) och en del om att vi inte tror längre på politiker som säger det ena eller det andra.

“Hopp finns!”