<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Partiledarna får betyg i retorisk förmåga


Följande betyg delas endast utifrån den retoriska förmågan under kvällens partiledardebatt. 1 är lägst och 5 är högst.

Lars Leijonborg: 2 (Kändes inövat samt monotona inlägg).
Göran Hägglund:3 (Lugn, trovärdig men saknade tyvärr karisma)
Maud Olofsson: 2 (stakande, gav ett osäkert intryck, inövat)
Fredrik Reinfeldt: 5 (Bra kroppsspråk, lugn, personlig, trovärdig och engagerad)

Göran Persson: 4 (Säkert intryck, mjukt sätt att tala, aktuella exempel med USA, ger ett engagerat intryck, negativa är att han ger ett buffligt intryck.)
Lars Ohly: 4 (Gav exempel från vanliga människors liv, lugn, melodiös inledning och gav därför ett engagerat intryck.)
Maria Wetterstrand: 3 (Ej trovärdig och ett monotont sätt att argumentera. Låter som om hon läser ur manus. Då och då kan hon blossa upp och ger då intryck av att vara engagerad.)

“Partiledarna får betyg i retorisk förmåga”