<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Positiv särbehandling av svennar


Som väntat har Masoud Kamalis förslag, på positiv särbehandling för personer som bor i stigmatiserade bostadsområden, åkt på däng. Själv har jag, av personliga skäl, aldrig varit en fan av positiv särbehandling. Vem skulle orka med att bli stämplad som B-laget på en arbetsplats? Det räcker med den misstanke på invotering som alltid följer en blatte som inte städar, står i korvkiosk eller kör taxi. Mellan skratten och skämten finns det alltid där. ”Jag vet: Du är invoterad för att öka mångfalden..”

Det är svårt att avfärda Kamali helt och håller. Han är faktiskt och petar i något som är ett reellt problem. Saken är den att det sker en positiv särbehandling idag, men den sker med hjälpav subtila metoder. Över hälften av de personer jag har mött i arbetslivet skulle ALDRIG ha fått jobbet om de hade varit svartskallar. Samma kompetens, samma utbildning och liknande arbetslivserfarenhet. En svartskalle måste vara dubbelt så högre utbildad, jobbat längre och skratta högre och längre än andra på fikarasten för att ha passa in i arbetsgruppen. Trots detta finns det där; ”Kul att du är här och representerar mångfalden”. Varför? Jo, omgivningen ser bara min hud- och hårfärg. Mina andra egenskaper och roller hamnar i skymundan.

Jag vill inte ha några handikappoäng för att jag är svartskalle eller upvuxen i Tensta, men jag vill fan inte heller starta 5 sekunder efter alla med rätta kontakter, rätt rosa hudfärg, rätt namn eller rätt fritidsintresse. Lika villkor! Inget annat! Jag och andra svartskallar begär varken mer eller mindre.

Jag skulle därför heller vilja se åtgärder som begränsar den positiva särbehandlig som sker idag utifrån att man har ljus hudfärg, svenskklingande namn och typiskt svenne-intressen. Jag vill inte se åtgärder där man försöker lösa ett fel med ett annat fel genom att kvoter in de som utestängs idag. Lösningen är inte att alla blir särbehandlade utifrån olika aspekter, utan lösningen är snarare att ingen får särbehandlig.

“Positiv särbehandling av svennar”

  1. Anonymous Sabina Says:

    Tack för att du uttryckte det här, och för att du uttryckte det så bra! Borde skrivas ut och sättas upp på alla arbetsplatser!

    /Sabina