<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Vem älskar SFI


Idag när jag ser DN-ledare om Svenska för Invandrare (SFI) kom jag och tänka på en gammal rapport från Skolverket med titeln "Vem älskar SFI?". Svaret var väl givet då som nu.

Det finns ett antal myter som används och sprids av politiker andra proffstyckare, nämligen om hur vanligt det är att en analfabet och en läkare placeras i samma utbildningsklass.
Detta är inte ett stort problem utan förekommer säkert i ett fåtal mindre kommuner. Förklaringen då är att en kommun som tar emot 5-10 nyanlända invandrade under år är tvungna att samla alla i ett klassrum. Något annat vore inte ekonomiskt försvarbart. Man kan ju inte lika gärna ha 5 olika klasser.

Problemet med SFI är snarare perspektivet, som även speglas i namnet på reformen. Hur fruktbart är det att dela in samhället i två delar - svenskar och invandrare. Det finns dels svenska för invandrare och dels svenska för svenskar. Sådant bidrar till segregation.

Ett annat problem med SFI är att det är otydligt vad som är målet med SFI. Hur mycket svenska skall man lära sig? För att klara sig i vilka sammanhang? Vad innebära att ha kunskap om samhället? Vad skall man känna till? Framförallt vad skall SFI ersätta som infödda har fått genom att växa upp i Sverige?

“Vem älskar SFI”