<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Vem är boven?


Läser en av ledarnotiserna i dagens DN. Johannes Åman för ett mycket relevant resonemang kring myndigheter som inte upprättar sk. mångfaldsplaner. Ekot avslöjade i början av veckan att flera myndigheter bryter mot lagen genom att inte upprätta planer för hur mångfalden skall breddas och beaktas i statliga myndigheter. Åman har helt rätt när han funderar över nyttan med dessa mångfaldsplaner när undersökning efter undersökning (t.ex. Statskontoret) visar att mångfaldsplaner inte leder till någon faktisk förbättring och att dessa planer innehåller i det allra flesta fallen svepande formuleringar för att uppfylla ett redovisningskrav.

Vems är felet? De utförare som inte vill slösa sin energi på att framställa verkningslösa papperstigrar eller den beställaren som vägrar inse att metoden är verkningslös.

Problemet med diskriminering som sker vid anställningsintervjuerna och i vardagen på arbetsplatserna ligger inte i brist på mål, ambitioner, aktiviteter och nyckeltal. Problemet ligger i beteenden och föreställningar hos de som är insiders.

“Vem är boven?”